สศอ. ลงนาม MOU ร่วม EXIM, SME D Bank เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลและบิ๊กดาต้า หนุน SME เข้าถึงเงินทุน

by SME Thailand. 11 กย. 2019
Share:     พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานประจำปี สศอ. OIE Forum 2019 และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมระหว่าง สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) สนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้รวดเร็ว โดยเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันผ่านระบบ i-Industry ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางที่เชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงอุตสาหกรรมไว้ด้วยกันในลักษณะของฐานข้อมูลบิ๊กดาต้า ที่ช่วยตอบโจทย์และตรงใจ SME กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น


     พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ ควบคู่ไปกับการกระจายรายได้ไปสู่เศรษฐกิจฐานราก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเร่งขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในทุกมิติ ทุกสาขา ทุกระดับ และทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ภายใต้การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน สื่อมวลชน รวมถึงภาคประชาชน โดยมี 5 แนวทางสำคัญคือ


     1. การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (S-Curve) เพื่อให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ขึ้นในประเทศ ต่อยอดนโยบายในส่วนที่มีการดำเนินการไปแล้ว สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ทั้งนี้ จะให้ความสำคัญกับการลงทุนจากประเทศพันธมิตรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จีนและญี่ปุ่น


     2. การยกระดับผู้ประกอบการ SME และ Startups ให้เติบโตและเข้มแข็ง พร้อมพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจที่ตอบโจทย์วิถีไทย สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเตรียมยกระดับชุมชนให้เป็นชุมชนเกษตรอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายพัฒนาผู้ประกอบการ 6,400 ราย คาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจถึงกว่า 1,050 ล้านบาท และจากการลงนามบันทึกข้อตกลงข้างต้น ผู้ประกอบการจะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของตนเอง


     3. การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ (Special Economic Zone & Area-based Development) เพื่อยึดโยงการพัฒนาอุตสาหกรรมกับศักยภาพเชิงพื้นที่และกระจายรายได้ไปสู่ภูมิภาค
โดยการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน หรือ SEZ ชูโมเดลเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการเกษตร (Agricultural-driven เชื่อมโยงการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมกับอุตสาหกรรม


     4. การส่งเสริมการประกอบการที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Environment) โดยมุ่งเน้นปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของสถานประกอบการผ่านโครงการ Factory 4.0 การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พัฒนาระบบจัดการกากอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ และการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ


     5. การปฏิรูปกระทรวงอุตสาหกรรมไปสู่ Smart Government โดยเร่งนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริการและปฏิบัติงานของกระทรวงอุตสาหกรรมในทุกมิติ เช่น ระบบการยื่นขอใบอนุญาตออนไลน์ ระบบการชำระค่าบริการออนไลน์ Eco Sticker รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลและโครงข่ายการให้บริการในด้านต่างๆ ของกระทรวงฯ โดยใช้ดิจิทัล หรือระบบ i-Industry ซึ่งการปฏิรูปนี้จะเกิดขึ้นทั่วประเทศภายในปีนี้ นายพสุ กล่าวปิดท้าย


    ด้านณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ภายในงาน OIE Forum 2019 นี้ จะเป็นมิติใหม่ของความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับสถาบันทางการเงิน ในการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าร่วมกันผ่านระบบ i-Industry ส่งผลให้มีการให้บริการแหล่งเงินกู้ที่เชื่อมโยงกับนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมและสามารถใช้ข้อมูลจาก Big Data ในการดำเนินนโยบายและมาตรการสนับสนุนที่ตอบโจทย์และตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น ณัฐพล กล่าวปิดท้าย
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
Share:

Related Articles

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020

​HP จัดโปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้อุปกรณ์ไอทีสำหรับธุรกิจ ช่วย SME–Startup ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางการฟื้นตัว

ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญกับความท้าทายในสภาพกดดันจากการสถานกาณ์ผันผวนต่างๆ และพยายามต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ SME – Start up จำเป็นต้อ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2020

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020