วว. ขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐาน Shared service หนุนศักยภาพ เพิ่มรายได้ SME

by SME Thailand. 23 เมย. 2020
Share:
      กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เสริมแกร่งเศรษฐกิจประเทศ นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบ Shared service มุ่งเสริมศักยภาพ เพิ่มรายได้  OTOP  SMEs  สู่การยกระดับชุมชน  ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานกระบวนการผลิตด้านการเกษตร  อุตสาหกรรมอาหาร/เครื่องสำอาง  ในพื้นที่ 7 จังหวัดของไทย
               

     ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ วว.  กล่าวว่า  วว. เป็นองค์กรที่สามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไปพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ โดยมีบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ และการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีธรรมาภิบาล ภายใต้การกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและพัฒนา  การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องต่อนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมุ่งใช้ วทน. เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
               

     วว. นำองค์ความรู้ วทน. ไปประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการ  และพัฒนาในระดับชุมชนหรือท้องถิ่น และมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับกระบวนการยกระดับมาตรฐานผลผลิตการเกษตรเพื่อการส่งออก และการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตการเกษตรที่สำคัญของจังหวัดหรือของภูมิภาคนั้นๆ  เพื่อสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในการเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์  และช่วยลดความเสี่ยงให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในระยะแรกของการทำตลาด และยังไม่มีความพร้อมในการลงทุนด้านสถานที่ผลิตหรือโครงสร้างพื้นฐานด้วยตนเอง


     “วทน. แก้ปัญหาเบ็ดเสร็จครบวงจร หรือ  STI  for  Total  Solution เป็นยุทธศาสตร์ของ วว.ที่มุ่งดำเนินงานผ่านการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบ Shared  service  ครอบคลุม 7 จังหวัดในประเทศ ได้แก่  จังหวัดปทุมธานี  แพร่  ลำพูน  น่าน ระยอง   ประจวบคีรีขันธ์  และสงขลา โดย วว. ได้พัฒนาเทคโนโลยี พร้อมให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยงานวิจัยและยกระดับการผลิตหรือทดลองผลิตเพื่อทดลองตลาด ก่อนยกระดับสู่เชิงพาณิชย์แก่ประชาชนหรือผู้ประกอบการในพื้นที่ ทั้ง OTOP และ SMEs ตลอดจนเกษตรกร


     ในการดำเนินงานภายใต้โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว  วว. มุ่งให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนา เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ต้องการเพิ่มมูลค่า หรือมีความต้องการแก้ไขปัญหา ซึ่งมีรูปแบบและขั้นตอนการดำเนินงานที่ครอบคลุมตั้งแต่ การรับฟัง แนวความคิดของผู้ประกอบการ (idea) การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและแก้ไขปัญหา (prototype & solution) การบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ  การขยายขนาดการผลิตจากห้องทดลองสู่ระดับการผลิตจริง (scale up) การพัฒนาระบบบริหารจัดการการผลิตสินค้า (product & management system) ตลอดจนการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ (commercialization) ทั้งการส่งเสริมด้านการตลาดและเชื่อมโยงด้านการเงิน เป็นต้น ” ผู้ว่าการ วว. กล่าว


     โครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบ Shared service  ที่ วว. ดำเนินการ และเปิดให้บริการ มีดังนี้


     ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียืดอายุสับปะรดเพื่อการส่งออก    เป็นโรงงานต้นแบบในการผลิตสับปะรดผลสดเพื่อการส่งออก  และโรงคัดบรรจุผลสดทันสมัยแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีเครื่องจักรและกระบวนการผลิตมาตรฐานครบวงจร  ตั้งอยู่ที่ ตำบลอ่าวน้อย  อำเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


     ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียืดอายุลำไยเพื่อการส่งออก   เป็นโรงงานต้นแบบเพื่อยืดอายุลำไยโดยวิธีการรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์เพื่อการส่งออก  ตั้งอยู่ที่ ตำบลเหล่ายาว  อำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน


     ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารแปรรูป    ดำเนินงานรองรับผู้ประกอบการในการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มจากสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียง  ตั้งอยู่ที่  ตำบลแม่จั๊วะ  อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (Food Innovation & Service Plant : FISP)   ดำเนินงานสายการผลิต การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มเชิงอุตสาหกรรม ให้บริการลูกค้า SMEs และ OTOP  ตั้งอยู่ที่ วว. เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี


    ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม  (Innovative Center for Production of Industrially used microorganisms : ICPIM)   ดำเนินงานด้านสายการผลิตเชื้อจุลินทรีย์เชิงอุตสาหกรรม ตั้งอยู่ที่ วว. เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี


   โรงงานสกัดระดับชุมชนและระบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ   เป็นโรงงานต้นแบบการสกัด และโรงงานผลิตเครื่องสำอางที่ได้มาตรฐาน และศูนย์อนุรักษ์พรรณพืช  ตั้งอยู่ที่ ตำบลน้ำเกี๋ยน  อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน


   โรงงานบริการนวัตกรรมอาหารระยอง   ดำเนินงานรองรับผู้ประกอบการในการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มจากสินค้าเกษตรในพื้นที่  ตั้งอยู่ที่ ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง


     โรงงานบริการนวัตกรรมอาหารสงขลา   ดำเนินงานรองรับผู้ประกอบการในการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มจากสินค้าเกษตรในพื้นที่  ตั้งอยู่ที่  ตำบลพะตง   อำเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา
 
 www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
Share:

Related Articles

​ออฟฟิศเมท ชวน SME ช้อปกระเช้าและของขวัญปีใหม่กว่า 1,000 รายการ ลดสูงสุด 21 เปอร์เซ็นต์

ออฟฟิศเมท ร่วมต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข ชวน SME องค์กร/บริษัท และนักช้อป ส่งความสุข มอบรอยยิ้มให้ลูกค้าและคนพิเศษของคุณ ด้วยของขวัญและกระเช้าปีใหม่จา..

by SME Thailand.| 27 พย. 2020

​กระทรวงอุตสาหกรรมเผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนตุลาคม 2563 ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนตุลาคม 2563 ขยายตัวร้อยละ 0.45 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 สะ..

by SME Thailand.| 27 พย. 2020

​กรมการค้าภายในจัด “มหัศจรรย์ข้าวไทย ความภูมิใจแห่งท้องทุ่ง” รณรงค์บริโภคข้าวไทย

กรมการค้าภายใน จัดงาน “มหัศจรรย์ข้าวไทย ความภูมิใจแห่งท้องทุ่ง” หวังสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคได้รู้จักพันธุ์ข้าว และทราบถึงคุณประโยชน์ของข้าวไทย พร..

by SME Thailand.| 25 พย. 2020