วว. ขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐาน Shared service หนุนศักยภาพ เพิ่มรายได้ SME

by SME Thailand. 23 เมย. 2020
Share:
      กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เสริมแกร่งเศรษฐกิจประเทศ นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบ Shared service มุ่งเสริมศักยภาพ เพิ่มรายได้  OTOP  SMEs  สู่การยกระดับชุมชน  ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานกระบวนการผลิตด้านการเกษตร  อุตสาหกรรมอาหาร/เครื่องสำอาง  ในพื้นที่ 7 จังหวัดของไทย
               

     ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ วว.  กล่าวว่า  วว. เป็นองค์กรที่สามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไปพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ โดยมีบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ และการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีธรรมาภิบาล ภายใต้การกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและพัฒนา  การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องต่อนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมุ่งใช้ วทน. เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
               

     วว. นำองค์ความรู้ วทน. ไปประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการ  และพัฒนาในระดับชุมชนหรือท้องถิ่น และมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับกระบวนการยกระดับมาตรฐานผลผลิตการเกษตรเพื่อการส่งออก และการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตการเกษตรที่สำคัญของจังหวัดหรือของภูมิภาคนั้นๆ  เพื่อสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในการเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์  และช่วยลดความเสี่ยงให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในระยะแรกของการทำตลาด และยังไม่มีความพร้อมในการลงทุนด้านสถานที่ผลิตหรือโครงสร้างพื้นฐานด้วยตนเอง


     “วทน. แก้ปัญหาเบ็ดเสร็จครบวงจร หรือ  STI  for  Total  Solution เป็นยุทธศาสตร์ของ วว.ที่มุ่งดำเนินงานผ่านการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบ Shared  service  ครอบคลุม 7 จังหวัดในประเทศ ได้แก่  จังหวัดปทุมธานี  แพร่  ลำพูน  น่าน ระยอง   ประจวบคีรีขันธ์  และสงขลา โดย วว. ได้พัฒนาเทคโนโลยี พร้อมให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยงานวิจัยและยกระดับการผลิตหรือทดลองผลิตเพื่อทดลองตลาด ก่อนยกระดับสู่เชิงพาณิชย์แก่ประชาชนหรือผู้ประกอบการในพื้นที่ ทั้ง OTOP และ SMEs ตลอดจนเกษตรกร


     ในการดำเนินงานภายใต้โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว  วว. มุ่งให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนา เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ต้องการเพิ่มมูลค่า หรือมีความต้องการแก้ไขปัญหา ซึ่งมีรูปแบบและขั้นตอนการดำเนินงานที่ครอบคลุมตั้งแต่ การรับฟัง แนวความคิดของผู้ประกอบการ (idea) การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและแก้ไขปัญหา (prototype & solution) การบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ  การขยายขนาดการผลิตจากห้องทดลองสู่ระดับการผลิตจริง (scale up) การพัฒนาระบบบริหารจัดการการผลิตสินค้า (product & management system) ตลอดจนการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ (commercialization) ทั้งการส่งเสริมด้านการตลาดและเชื่อมโยงด้านการเงิน เป็นต้น ” ผู้ว่าการ วว. กล่าว


     โครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบ Shared service  ที่ วว. ดำเนินการ และเปิดให้บริการ มีดังนี้


     ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียืดอายุสับปะรดเพื่อการส่งออก    เป็นโรงงานต้นแบบในการผลิตสับปะรดผลสดเพื่อการส่งออก  และโรงคัดบรรจุผลสดทันสมัยแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีเครื่องจักรและกระบวนการผลิตมาตรฐานครบวงจร  ตั้งอยู่ที่ ตำบลอ่าวน้อย  อำเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


     ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียืดอายุลำไยเพื่อการส่งออก   เป็นโรงงานต้นแบบเพื่อยืดอายุลำไยโดยวิธีการรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์เพื่อการส่งออก  ตั้งอยู่ที่ ตำบลเหล่ายาว  อำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน


     ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารแปรรูป    ดำเนินงานรองรับผู้ประกอบการในการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มจากสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียง  ตั้งอยู่ที่  ตำบลแม่จั๊วะ  อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (Food Innovation & Service Plant : FISP)   ดำเนินงานสายการผลิต การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มเชิงอุตสาหกรรม ให้บริการลูกค้า SMEs และ OTOP  ตั้งอยู่ที่ วว. เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี


    ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม  (Innovative Center for Production of Industrially used microorganisms : ICPIM)   ดำเนินงานด้านสายการผลิตเชื้อจุลินทรีย์เชิงอุตสาหกรรม ตั้งอยู่ที่ วว. เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี


   โรงงานสกัดระดับชุมชนและระบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ   เป็นโรงงานต้นแบบการสกัด และโรงงานผลิตเครื่องสำอางที่ได้มาตรฐาน และศูนย์อนุรักษ์พรรณพืช  ตั้งอยู่ที่ ตำบลน้ำเกี๋ยน  อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน


   โรงงานบริการนวัตกรรมอาหารระยอง   ดำเนินงานรองรับผู้ประกอบการในการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มจากสินค้าเกษตรในพื้นที่  ตั้งอยู่ที่ ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง


     โรงงานบริการนวัตกรรมอาหารสงขลา   ดำเนินงานรองรับผู้ประกอบการในการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มจากสินค้าเกษตรในพื้นที่  ตั้งอยู่ที่  ตำบลพะตง   อำเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา
 
 www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
Share:

Related Articles

​Bebesup ทิชชู่เปียกรักษ์โลก จับมือ LocknLock ส่งแคมเปญเจาะตลาดครอบครัวยุคใหม่

Bebesup ทิชชู่เปียกรักษ์โลก ชูความเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของเกาหลีใต้ ชูจุดแข็งปลอดภัย สะอาด และเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม จับมือ LocknLock ส่งแคมเปญเจาะตลาด..

by SME Thailand.| 18 ตค. 2021

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021