ซีดีจี และ มจพ. แก้โจทย์คนทำงาน ผลักดันหลักสูตรโค้ดดิ้งสู่ห้องเรียนธุรกิจค้าปลีก

by SME Thailand. 16 กย. 2020
Share:      กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร แก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ผู้ก่อตั้งโครงการ CDG Code Their Dreams ร่วมมือกับภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโค้ดดิ้ง “โครงการพัฒนาศักยภาพและวางรากฐานสมองผ่านกระบวนการโค้ดดิ้ง” สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 40 คน


      มุ่งเน้น 3 ทักษะ ความคิดเชิงตรรกะ (logical thinking) การจัดการปัญหา (problem-solving) และความคิดสร้างสรรค์ (creativity) วางรากฐานแนวคิดเชิงวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนากระบวนการทำงาน และวางแผนธุรกิจระยะสั้น ระยะยาว อย่างมีกลยุทธ์ เผยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ บุคลากรจบใหม่ยังขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ (critical thinking skills) ทักษะสำคัญที่องค์กรต้องการ เตรียมผุดงานวิจัยต่อยอดการพัฒนากระบวนการคิดของเด็กไทยด้วยโค้ดดิ้ง
 

      “นาถ ลิ่วเจริญ” ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทซีดีจี เปิดเผยว่า จากความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโครงการ CDG Code Their Dreams และภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดหลักสูตรการสอนทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดการเรียนการสอนด้านโค้ดดิ้ง และทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไป ตั้งแต่ปี 2562


      ล่าสุดได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและวางรากฐานสมอง ผ่านกระบวนการโค้ดดิ้ง สำหรับนักเรียนระดับชั้นปวช. ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ มุ่งพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ นำไปปรับใช้ในการวางแผนงานธุรกิจได้จริง เพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพที่ตรงต่อความต้องการสู่ตลาดแรงงานตอบรับกับผลสำรวจของ Harvard Business Review เผยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์  บุคลากรจบใหม่ยังขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ (critical thinking skills) ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่องค์กรต้องการ ทั้งนี้ ทางโครงการฯ มีแผนต่อยอดพัฒนางานวิจัย เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์และความคิดวิเคราะห์ผ่านการเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเป็นการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

      “โครงการ CDG Code Their Dreams มีเป้าหมายในการปั้นบุคลากรด้านโค้ดดิ้งสู่ตลาดแรงงาน ทักษะสำคัญที่ตลาดมองหา โดยนอกจากจะช่วยเพิ่มความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีโดยทั่วไปแล้ว การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ยังเป็นภาษาสากลที่นับเป็นภาษาที่ 3 ที่ทำให้เกิดผลผลิตของนวัตกรรม ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 7,000 ราย แบ่งเป็นนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษากว่า 4,898 ราย ครูและอาจารย์ 1,995 ราย โรงเรียนที่ร่วมกิจกรรม 30 แห่ง ช่วยจุดประกายทางความคิดให้คนรุ่นใหม่นำไปต่อยอดในอนาคต สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำไปพัฒนาประเทศ ด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อสานต่อโครงการต่อไป” นาถกล่าว
 

      “ดร.วิทวัส ทิพย์สุวรรณ” รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวว่า โครงการพัฒนาศักยภาพและวางรากฐานสมอง มุ่งเน้นพัฒนาทักษะ 3 ส่วนคือ ความคิดเชิงตรรกะ (logical thinking) การจัดการปัญหา (problem-solving) และความคิดสร้างสรรค์ (creativity) ผ่านการเรียนการสอนที่ฝึกฝนการวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน และทักษะการแก้ปัญหา โดยเน้นไปที่ความคิด ลงมือทำและนำเสนอ ด้วยโปรแกรมหลักในการเรียนการสอนอย่าง Scratch ที่เป็นโปรแกรมพื้นฐานในการคิดเชิงตรรกะ และมีการเสริมการเรียนรู้ด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ด้วยกิจกรรมฐานจาก CDG Code Their Dreams หวังช่วยกระตุ้นให้เด็กเห็นความสำคัญของโค้ดดิ้งเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน เสริมศักยภาพการวางแผนงาน แก้โจทย์ปัญหาธุรกิจ ช่วยการวางแผนระยะสั้น ระยะยาว อย่างมีกลยุทธ์
 

      “วัฒนะ เผือกเสริฐ “ รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ กล่าวว่า เป็นความตั้งใจของเราที่จะสร้างอัตลักษณ์เยาวชนคนรุ่นใหม่หรือบุคลากรในอนาคตที่สามารถคิดและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยหลักการคิดวิเคราะห์ผ่านการเรียน Coding โดยนักเรียนสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในการวางแผน วิเคราะห์และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และธุรกิจส่วนตัว มีมุมมองด้านอาชีพและด้านการตลาดบนพื้นฐานแนวคิดเชิงวิเคราะห์ เป็นพลเมืองของประเทศและพลเมืองของโลกที่มีคุณภาพ สมดุลกับการเจริญก้าวหน้าของเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
 
 
 


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 
Share:

Related Articles

​Bebesup ทิชชู่เปียกรักษ์โลก จับมือ LocknLock ส่งแคมเปญเจาะตลาดครอบครัวยุคใหม่

Bebesup ทิชชู่เปียกรักษ์โลก ชูความเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของเกาหลีใต้ ชูจุดแข็งปลอดภัย สะอาด และเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม จับมือ LocknLock ส่งแคมเปญเจาะตลาด..

by SME Thailand.| 18 ตค. 2021

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021