The New Dimension of Education : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์

by SME Startup 18 เมย. 2019
Share:
Text : กองบรรณาธิการ  Photo : วิภาวดี พิสุทธิ์สิริอภิญญา, เจษฎา ยอดสุรางค์


 

 Main Idea
  • แม้ระยะเวลาของการก่อตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะมีเพียง 13 ปี แต่ด้วยวิสัยทัศน์ “จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสังคมการประกอบการ” จึงทำให้ทิศทางของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ชัดเจน
 
  • อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ ในฐานะหัวเรือใหญ่ของมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ ก็พร้อมที่จะสร้างบัณฑิตนักประกอบการสู่สังคมตามวิสัยทัศน์ที่วางเอาไว้
                     “จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสังคมการประกอบการ”

     นี่คือวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ต้องการสร้างคนคุณภาพนับพันในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ย่างก้าวเติบใหญ่ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการออกมารับใช้สังคมและประเทศชาติ

     ทั้งนี้แม้ระยะเวลาของการก่อตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะมีเพียง 13 ปี แต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ถือว่าอยู่ในช่วงของการวางรากฐาน บุกเบิก และพัฒนาความเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพครบถ้วนรอบด้าน โดยมีสิ่งที่ชี้วัดความสำเร็จก็คือชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆ และจำนวนของบัณฑิตที่ก้าวสู่สังคมของการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

     อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทั้งความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ด้วยบริบทเหล่านี้ในฐานะหัวเรือใหญ่ของมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงวางนโยบายมหาวิทยาลัยให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญคือ พร้อมที่จะสร้างบัณฑิตนักประกอบการสู่สังคมตามวิสัยทัศน์ที่วางเอาไว้
 

ท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลง มีการแข่งขันสูง และมีความท้าทายอยู่ตลอดเวลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เตรียมความพร้อมของนักศึกษาเมื่อเรียนจบออกไปอย่างไรบ้าง
   
     โดยความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จากเดิมที่มีการรวมอยู่กับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลซึ่งเป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพ มีวิทยาเขตต่างๆ เมื่อมีการปรับเปลี่ยนสถานภาพจาก สถาบันมาเป็นมหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก็แยกตัวออกมา โดยได้มีการรวมกลุ่มวิทยาเขต 4 วิทยาเขตคือ วิทยาลัยเพาะช่าง, บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ศาลายา และวิทยาเขตวังไกลกังวล เข้ามาอยู่ด้วยกัน ดังนั้น เป้าหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงเน้นที่จะผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเป็นแกนหลักอยู่แล้ว แต่อย่างที่ทราบกันดีว่าชีวิตมนุษย์เงินเดือนนั้นแม้จะมีเงินเดือนที่มั่นคง แต่ก็ไม่ค่อยเพียงพอจึงยากที่จะมีเงินเก็บ ขณะเดียวกันจะเห็นว่าแนวโน้มของบัณฑิตคนตกงานก็มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แม้แต่ผู้ที่จบสาขาวิศวกรรมศาสตร์ยังตกงานก็มี ดังนั้น ในการผลิตบัณฑิตของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงตั้งเป้าหมายเอาไว้ด้วยว่า นักศึกษาที่เรียนจบก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัยไปแล้วจะต้องมีงานทำ ซึ่งตรงนี้เรามองถึงปัญหาของนักศึกษาที่เรียนจบไปแล้วไม่มีงานทำด้วยว่า เขาจะเป็นปัญหาสังคม เป็นปัญหาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป ด้วยสิ่งต่างๆ เหล่านี้เราจึงวางเป็นวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยตั้งแต่แรกว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสังคมการประกอบการ นั่นคือเราจะสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ และมากไปกว่าการสร้างผู้ประกอบการเขายังต้องเป็นคนดีและคนเก่งของสังคมด้วย โดยเฉพาะการสร้างคนดีซึ่งต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะ เราเน้นให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ส่วนการจะเป็นคนเก่งนั้นหากมีเวลาในการฝึกก็สามารถเป็นไปได้อยู่แล้ว
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างไร เพื่อรองรับการเป็น Smart Entrepreneur University  

     ในการพัฒนาหลักสูตรเราจะเน้นการปฏิบัติ 70 เปอร์เซ็นต์ และทฤษฎี 30 เปอร์เซ็นต์ ที่สำคัญถึงแม้เราจะมีหลากหลายคณะ หลากหลายสาขาวิชา แต่เราจะออกแบบหลักสูตรเอาไว้ว่า ทุกสาขาต้องเรียนวิชาการสร้างผู้ประกอบการใหม่ ซึ่งเป็นการเรียนการสอนทั้งด้านการบริหารการจัดการ การตลาด การเงินการบัญชี คือทุกศาสตร์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อที่ว่าเมื่อนักศึกษาเรียนจบไปแล้วจะสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปทำธุรกิจของตนเองได้ ยกตัวอย่างเช่น โดยพื้นฐานของมหาวิทยาลัยที่เรามีวิทยาลัยเพาะช่างซึ่งโดดเด่นด้านศิลปกรรม แต่เดิมที่ผ่านมานักศึกษาจะไม่เคยเรียนวิชาความรู้เกี่ยวกับการจัดการ การตลาด การเงินเลย ถามว่าเมื่อพวกเขาเรียนจบไปแล้วจะเปิดสตูดิโอเป็นของตัวเองได้หรือไม่ ก็ไม่ได้ เด็กเพาะช่างในสมัยยุคเก่าๆ เมื่อเรียนจบแล้วเขาอาจจะไปเป็นนักวาดรูปเป็นศิลปิน แต่การเปิดสอนวิชาการสร้างผู้ประกอบการใหม่แล้วบังคับให้เขาเรียน จะเป็นพื้นฐานเขาจะรู้ว่าการทำธุรกิจจะต้องทำอย่างไรบ้าง ไม่ใช่รู้แค่ทักษะวิชาชีพ ซึ่งความรู้นี้จะทำให้เขามีแนวทางสามารถเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองได้

     นอกจากวิชาการสร้างผู้ประกอบการใหม่แล้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ยังมีวิชาอื่นๆ ที่เป็นพื้นฐานทางความรู้ความเข้าใจในธุรกิจอุตสาหกรรม เช่น วิชา Asian Study ซึ่งจะเรียนเกี่ยวกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน เป็นต้น

     จริงๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เรามีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้มีความเข้มแข็งทางธุรกิจ โดยที่ผ่านมาได้มีการเปิดคอร์สอบรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อย่างล่าสุด มีโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ซึ่งรัฐบาลให้งบประมาณมา มีผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้การเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งหลังจากผ่านการอบรมแล้วจะไปเป็นผู้ประกอบการ SME ที่จดเป็นนิติบุคคลได้อย่างถูกต้อง ปรากฏว่าโครงการนี้ทางมหาวิทยาลัยทำได้ดีจนรัฐบาลให้งบประมาณเรามาให้ทำอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เราก็ยังเปิดสอนคอร์สสั้นๆ เพื่อเพิ่มทักษะให้กับบัณฑิตที่จบออกไปแล้วด้วย ที่ให้ความสำคัญอีกอย่างคือกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งตอนนี้เราก็มีเปิดคอร์สให้กับผู้สูงอายุด้วย

     หลังจากที่นักศึกษาเรียนจบจากมหาวิทยาลัยแล้ว เราก็ยังมีการติดตามโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย จะติดตามว่านักศึกษาที่เรียนจบไปแล้วนั้นเขาไปทำอะไรกันบ้าง ซึ่งสิ่งที่เราอยากเห็นคือ ประการแรก นักศึกษาทุกคนมีงานทำ เพราะบางคนที่พื้นฐานครอบครัวไม่ได้ทำธุรกิจ ไม่ได้ร่ำรวยอะไร เขาก็อาจจะเริ่มต้นจากไปเป็นช่างอุตสาหกรรมก่อน 5-6 ปี แล้วจึงค่อยออกมาสร้างธุรกิจของตัวเองเป็นผู้ประกอบการ SME นอกจากนี้ เรามีการติดตามด้วยว่านักศึกษาที่จบออกไปนั้นไปทำงานตรงตามสาขาที่เรียนมากน้อยแค่ไหน เป็นที่พึงพอใจของนายจ้างหรือเปล่าได้รับเงินเดือนตามเกณฑ์หรือไม่อีกด้วย 

นอกเหนือจากด้านวิชาการแล้ว อะไรคือสิ่งจำเป็นที่คุณคิดว่าต้องพัฒนานักศึกษาเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในสังคมอีกบ้าง

     สิ่งหนึ่งที่เราตั้งใจที่จะพัฒนานักศึกษาคือ การสร้างทัศนคติที่ดีและถูกต้องให้กับพวกเขาด้วย ทำไมเราต้องพัฒนานักศึกษาของเราให้เป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีและมีทัศนคติที่ถูกต้องด้วย ก็เพราะเรามองว่า ทัศนคติเป็นเรื่องสำคัญ เป็นความคิด ความรู้สึกที่มีต่อตนเอง คนรอบข้าง สิ่งแวดล้อม รวมถึงสถานการณ์ เป็นตัวสำคัญในการขับเคลื่อนความคิดเราไปข้างหน้า และถ้าเราไม่มีทัศนคติที่ดีแล้ว เราก็จะมีปัญหาในการเรียนรู้หรือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จึงพยายามเปลี่ยนทัศนคตินักศึกษาเราในหลายเรื่อง อย่างนักศึกษาของเราจะไม่ถนัดไม่ชอบวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์เพราะว่ามันยาก พอถึงเวลาเรียนเขาเลยชอบโดดเรียน เราก็ต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่ ลำพังแค่พูดให้ฟังว่าภาษาอังกฤษสำคัญอย่างไรเขาคงไม่ค่อยเชื่อ สิ่งที่ผมทำคือ ส่งเขาไปต่างประเทศ 2-3 สัปดาห์ หลังจากกลับมา เราคุยกับเขาก็รู้เลยว่าเขาเปลี่ยนทัศนคติไป เขาเริ่มรู้ว่ามันจำเป็นแล้วก็มีความตั้งใจที่จะขวนขวายเรียนรู้ด้วยตัวเองเพิ่มเติม โดยมหาวิทยาลัยก็พยายามจะสนับสนุนเรื่องเทคโนโลยี เพื่อให้เขาเรียนด้วยตัวเขาเองได้ การมีวินัยก็เช่นเดียวกัน ถ้าทุกคนมีวินัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมก็จะดี ดังนั้น สิ่งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ทำโดยที่มหาวิทยาลัยอื่นอาจไม่ทำ คือการเปิดการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง เพราะเชื่อว่าเมื่อทุกคนทำดี สังคม และประเทศชาติก็จะดี อันนี้เป็นวิชาบังคับเรียนเหมือนกับวิชาผู้ประกอบการใหม่ นอกจากนี้ มีอีกวิชาหนึ่งที่ผมพยายามจะนำกลับมาเปิดสอนแต่ยังไม่สำเร็จคือ วิชาประวัติศาสตร์ เพราะถือว่าคนที่เรียนประวัติศาสตร์จะทำให้รักชาติ สร้างความภูมิใจในชาติ เห็นถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ที่สำคัญคือ การศึกษาประวัติศาสตร์จะก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่หลากหลายขึ้นมาได้    

     ผมมองเรื่องของเป้าหมายเป็นเรื่องสำคัญ จะทำอะไรมันก็ต้องมีเป้าหมาย พอมีเป้าหมายเสร็จจึงมาทำแผน แล้วแผนจะเป็นแผนระยะยาวไม่ได้เพราะโลกเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก  ทุกวันนี้ที่น่าเป็นห่วงคือ คนไม่มีเป้าหมาย เหมือนนักศึกษาที่เราก็ต้องพยายามให้เขาวางเป้าหมายของตัวเอง ไม่ใช่ถามว่าเรียนจบแล้วจะไปทำอะไร บอกยังไม่รู้ อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราปลูกฝังนักศึกษาของเราด้วย  
 

ในส่วนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้มีการวางแนวทางการพัฒนาอย่างไรบ้าง

     ควบคู่ไปกับการพัฒนาหลักสูตรให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ยังจะพัฒนาอาจารย์ด้วย โดยเรายึดหลักว่าอาจารย์ต้องทำเป็น นักศึกษาถึงจะทำเป็น ไม่ใช่อาจารย์ที่เก่งแต่ภาคทฤษฎีแต่ปฏิบัติไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจในธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง ดังนั้น ในช่วงปิดเทอมมหาวิทยาลัยจะส่งอาจารย์ไปฝังตัวในสถานประกอบการ โดยมีเงินสนับสนุนให้ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะเซ็น MOU กับภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย รวมถึงบริษัทใหญ่ๆ เพื่อที่จะส่งอาจารย์ไปเรียนรู้ได้ประสบการณ์การทำธุรกิจจริง จากนั้นก็กลับมาถ่ายทอดสอนให้นักศึกษาต่อ   

     ผมอาจจะคิดไม่เหมือนคนอื่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์น่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเดียว ที่ส่งทั้งอาจารย์และพนักงานทั้งหมดของมหาวิทยาลัยไปดูงานต่างประเทศ โดยการสนับสนุนจากบริษัทใหญ่ๆ เพื่อที่ว่าไปเรียนรู้จากของจริง จะได้เห็นภาพเดียวกัน ซึ่งเมื่อไปดูงานกลับมาแล้ว ก็จะต้องมีการติดตามผลด้วยว่าได้นำสิ่งที่ไปดูงานนั้นมาใช้ประโยชน์หรือไม่ มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง ซึ่งแม้แต่ภารโรงทางมหาวิทยาลัยก็ส่งไปดูงานที่ประเทศมาเลเซีย โดยไปดูเรื่องภูมิทัศน์ การดูแลรักษาความสะอาด เป็นต้น    

     นอกจากนี้ ผมให้ความสำคัญมากกับการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ได้มีการเซ็น MOU อยู่หลายที่ โดยในเรื่องนี้ถือว่าเราไปหาที่เข้มแข็งกว่า เช่น ถ้าเป็นเรื่องเทคโนโลยีหรือทักษะเก่งๆ เราก็ไปดูงานที่ประเทศเยอรมนี นอกจากนี้ เรามีหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น ประเทศจีน เป็น Chinese Program เรียนที่เมืองไทย 2 ปี และเรียนที่เมืองจีน 2 ปี เป็นต้น  

     ทีนี้ต้องเรียนว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เริ่มก่อตั้งไม่นาน ประมาณ 13-14 ปี แต่ด้วยแนวคิดแบบนี้ถ้าเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ ในภายภาคหน้าจะเข้มแข็งอย่างแน่นอน  
 
ทิศทางและความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบันช่วยเข้าไปเสริมองค์ความรู้ให้นักศึกษาอย่างไรบ้าง

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เน้น 2 อย่างคือ ภาษาและเทคโนโลยี โดยความตั้งใจคืออยากให้นักศึกษาทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแล้วเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพราะเราคงหนีเทคโนโลยีไม่ได้อยู่แล้ว วิธีหนึ่งในการสนับสนุนในเรื่องนี้คือ เปิดให้บริษัทใหญ่ๆ มาจัดกิจกรรมให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัย แต่ทั้งนี้เราก็พยายามสอนเรื่องเทคโนโลยีว่ามันมีทั้งบวกและลบต้องรู้จักเลือกใช้ด้วย ทุกวันนี้การเรียนการสอนในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จะพยายามให้นักศึกษาไม่ต้องเข้าชั้นเรียนโดยการเรียนการสอนผ่านคลาวด์ นอกจากนี้ เรายังมีห้องสมาร์ทคลาสรูม หมายถึงว่าเมื่ออาจารย์มาบรรยายในห้องนี้จะสามารถบันทึกเป็นวิดีโอได้เลย นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าเรียนก็สามารถมาทบทวนบทเรียนได้ในภายหลัง รวมถึงการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตัวเองของนักศึกษาๆ ด้วย  

     ส่วนในเรื่องภาษา ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ให้ความสำคัญกับทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เพื่อให้นักศึกษาได้สื่อสารเป็น เรามีอาจารย์ต่างชาติประจำอยู่ทุกคณะวิชา และพยายามที่จะนำนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนดูงานต่างประเทศเป็นประจำ ในเรื่องภาษาและเทคโนโลยีเราต้องทำเต็มที่ เพราะมีความสำคัญจริงๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต อย่าว่าแต่ทำงานเลย แม้แต่การดำรงชีวิตประจำวันยังอยู่ยากเลยหากขาด 2 สิ่งนี้
 

ในมุมมองของคุณผู้ประกอบการในอนาคตควรเป็นอย่างไร

     อย่างที่พูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีว่ามันมีทั้งบวกและลบต้องรู้จักเลือกใช้ด้วย ความคิดและการกระทำก็เช่นเดียวกัน การที่จะทำอะไรก็ควรคิดถึงผลกระทบบวกและผลกระทบลบด้วย ซึ่งเดี๋ยวนี้คนจะไม่ค่อยคิดถึงเรื่องนี้กันเท่าไหร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจ นักธุรกิจไม่สนใจเรื่องทุนทางสังคม คนที่น่าสงสารที่สุดคือประชาชน เช่น การสร้างโครงการหมู่บ้านจัดสรรแต่ไม่มีบ่อบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น ดังนั้น เรื่องเหล่านี้เราพยายามสอนนักศึกษาด้วย นอกจากจะเป็นผู้ประกอบการที่สมาร์ทแล้ว ยังต้องมีจรรยาบรรณ ต้องมีธรรมาภิบาล ต้องเอื้ออาทรต่อคนอื่นด้วย   
                

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มองโอกาสการเกิด Disruption สถาบันการศึกษาอย่างไรบ้าง และเตรียมรับมืออย่างไรบ้าง 

     แน่นอนว่าเรื่องของการ Disruption ต้องมีอยู่แล้ว เพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วมาก เราเองก็ต้องปรับตัวและตามให้ทัน นำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น เดี๋ยวนี้เรามีการเรียนการสอนผ่านคลาวด์ ทำให้นักศึกษาไม่ต้องเข้าชั้นเรียนไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ หรืออย่างคอมพิวเตอร์ทุกวันนี้เราใช้วิธีเช่า เหตุผลคือเพราะมันมีเวอร์ชั่นใหม่ๆ ออกมาเร็วมาก หรือทุกวันนี้เราพยายามสร้างพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อไปใช้ทรัพยากรร่วมกัน ที่สำคัญคือ เราต้องตามให้ทันและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาให้ได้
                

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup
 
Share:

Related Articles

​WIND ยาดมไทยที่เตะตาด้วยแพคเกจจิ้ง แจ้งเกิดด้วยการทวิตแค่ครั้งเดียว

WIND ยาดมกลิ่นสมุนไพร ที่มีดีที่แพคเกจจิ้งโดดเด่น ไม่ซ้ำใคร

by SME Startup| 21 มค. 2020

​คุยกับ ‘มิ้นท์’ I Roam Alone ในวันที่เลือกจะแบกเป้ท่องโลก เพราะเชื่อว่ามันเป็นงานได้

รู้จัก มิ้นท์ I Roam Alone ผู้เป็น Influencer สายท่องเที่ยวอันดับแรกๆ ของไทย ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าการเดินทางท่องเที่ยวก็เป็นงานได้!

by SME Startup| 20 มค. 2020

​GINPLERN หนังปลาทอดกรอบ ตอบรับเทรนด์สุขภาพบูม!

กระแสสุขภาพกำลังมาแรงแซงทางโค้ง มีหลายธุรกิจที่แจ้งเกิดในไม่กี่ปีที่ผ่านมาตามเทรนด์ GINPLERN ก็เป็นหนึ่งนนั้น ด้วยการหนังปลาหิมะทอดกรอบปรุงรส แถมวาง..

by SME Startup| 17 มค. 2020