เพิ่มดัชนีความอยู่รอดในธุรกิจ ด้วยการเป็นองค์กรที่ดี ใส่ใจโลก และสังคม

by SME Thailand. 06 มีค. 2020
Share:Main Idea
 
  • ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก เรื่องของ “ความยั่งยืน” กลายเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการยุคนี้ต้องตระหนักถึง เพื่อให้ธุรกิจคงอยู่ได้ยาวนาน อยู่รอด และเติบโต ไม่ต้องล้มหายตายจากไปในวันโลกเปลี่ยน
 
  • การทำธุรกิจทุกวันนี้ จึงต้องให้ความสำคัญกับทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ คือการเติบโตของรายได้และมีกำไร รวมถึงต้องให้ความสำคัญกับมิติสังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กันไปด้วย
 
  • เรื่องของ ESG (Environmental, Social และ Governance) การดำเนินงานด้านความยั่งยืนของธุรกิจในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ไม่ได้สำคัญกับแค่บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ หรือในโลกของตลาดทุนเท่านั้น แต่เป็นหัวใจที่ผู้ประกอบการยุคนี้ต้องรู้     การทำธุรกิจคงไม่มีใครมองความสำเร็จแค่วันนี้ แต่ท่ามกลางโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เรื่องของ “ความยั่งยืน” กลายเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการยุคนี้คาดหวังมากกว่ารายได้ที่ฉาบฉวยด้วยซ้ำ แล้วทำอย่างไรธุรกิจที่ปลุกปั้นมาถึงจะคงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ไม่ต้องล้มหายตายจากไปในวันที่การแข่งขันรุนแรง หรือสภาพแวดล้อมเปลี่ยน
               

     ในงาน ESG Investment Forum  ซึ่งจัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) และสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) มีมุมมองเกี่ยวกับ การดำเนินงานด้านความยั่งยืนของธุรกิจในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social และ Governance หรือ ESG) ที่ไม่ได้สำคัญกับแค่บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ หรือในโลกของตลาดทุนเท่านั้น แต่เป็นหัวใจที่ผู้ประกอบการยุคนี้ต้องรู้
            
     ทำไมธุรกิจยุคนี้ต้องให้ความสำคัญกับ
ESG และความยั่งยืน
               

     “ประสิทธิ์ ไวยาวัจมัย” Partner บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด บริษัทให้คำปรึกษาด้านความยั่งยืน อธิบาย ความหมายของความยั่งยืน ว่าหมายถึงการที่ธุรกิจดำเนินการได้ในระยะยาวทั้งในมิติของเศรษฐกิจ (Economic) คือการเติบโตของรายได้และมีกำไร พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับมิติสังคม (Social) และมิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) ควบคู่กันไป


     โดย ESG (Environmental, Social, Governance) นั้นเป็นการมองถึง มิติสิ่งแวดล้อม ที่ธุรกิจสร้างผลกระทบหรือได้รับผลกระทบจากประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ธุรกิจสร้างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการใช้น้ำ การใช้พลังงาน การปล่อยขยะของเสีย รวมถึงได้รับผลกระทบจากการที่ธุรกิจอยู่ในพื้นที่ที่น้ำมีจำกัด ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น

     ในมิติสังคมคือ คน ชุมชน ที่อยู่โดยรอบ ที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมในการทำธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement) อย่างไร ชุมชนให้ความร่วมมือในการทำธุรกิจของเราอย่างไร ถ้าอยากดำเนินธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนจากสังคม บริษัทต่างๆ ก็ต้องให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคมด้วย
ในมิติบรรษัทภิบาล ซึ่งเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและการบริหารจัดการของผู้นำสูงสุดขององค์กร ต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้


     อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกกิจการจะมีความเสี่ยงในเรื่องเดียวกัน แต่ละองค์กรจะมีประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Material Issue) ที่แตกต่างกัน เช่น บริษัทผู้ผลิตน้ำดื่ม ต้องใช้น้ำเป็นวัตถุดิบหลัก น้ำจึงเป็นประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของธุรกิจน้ำดื่ม แต่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของธุรกิจธนาคาร เหล่านี้เป็นต้น
 
     ทำเรื่อง
ESG ก่อประโยชน์ต่อธุรกิจยุคนี้อย่างไร


     เป็นองค์กรที่ดี มี ESG ครบทุกมิติ ถามว่าจะมีประโยชน์ต่อธุรกิจที่ทำอย่างไร ที่ปรึกษาด้านความยั่งยืน บอกถึงประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ นั่นคือ
  
  • Top-line growth การสร้างรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน เช่น การพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบโจทย์เทรนด์รักสุขภาพของผู้บริโภคอาจทำให้ธุรกิจสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น การมีส่วนร่วมกับชุมชนแวดล้อมของบริษัทที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำอยู่อย่างจำกัด อาจมีส่วนช่วยพัฒนาการบริหารจัดการน้ำของชุมชน ในขณะที่ธุรกิจก็สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

  • Cost reductions การลดต้นทุนและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน เช่น การคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทำให้ธุรกิจปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน ทำให้ต้นทุนในการดำเนินงานของกระบวนการผลิตลดต่ำลง เป็นต้น 
  • Lesser regulatory and legal interventions การแทรกแซงด้านกฎระเบียบและกฎหมายที่น้อยลง เช่น การคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมช่วยให้ธุรกิจมีการเตรียมรับมือกับความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) ที่อาจนำไปสู่การออกกฎหมายภาษีคาร์บอน ซึ่งเป็นต้นทุนการดำเนินธุรกิจที่สูงขึ้น เป็นต้น

  • Employee productivity uplift การพัฒนาผลิตภาพการผลิต เช่น ธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับ “คน” หรือพนักงาน จะสามารถดึงดูดให้มีคนเก่งๆ สนใจไปทำงานด้วย บริษัทชั้นนำของโลกที่เป็นผู้นำในเรื่องความยั่งยืนจึงมักให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ของการทำธุรกิจที่มุ่งเน้นการมีส่วนช่วยทำให้โลกและสังคมดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่สนใจทำงานที่มีความหมายและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้อื่น เป็นต้น
       นี่คือตัวอย่างของแนวคิดการทำธุรกิจยุคใหม่ ที่ต้องให้ความสำคัญกับประเด็นด้านอื่นๆ ไม่เพียงแต่ยอดขายหรือผลกำไรในธุรกิจเท่านั้น ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เทรนด์ แต่จะทวีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆ ต่อความอยู่รอดและเติบโตของธุรกิจ โดยเฉพาะกับเหล่าเจเนอเรชันใหม่ทั้งที่เป็นคนทำงาน และลูกค้า ที่ให้ความสำคัญกับองค์กรที่ดี สินค้าที่รับผิดชอบต่อโลก สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากเรายังเป็นธุรกิจยุคเก่าที่ไม่ปรับตัวในเรื่องนี้ ก็อาจสูญเสียลูกค้าและตลาดไปได้ในอนาคตอันใกล้นี้

 


     สำหรับใครที่มีไอเดียรักษ์โลกดีๆ สามารถส่งเมลมาแบ่งปันกับพวกเราได้ที่ sme_thailand@yahoo.com  โดยวงเล็บมาด้วยว่า (แชร์ไอเดียรักษ์โลก) เพื่อร่วมในพันธกิจ SME Save The World Project ไปพร้อมกับพวกเราทุกคน
 
 


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 
 
Share:

Related Articles

​ต้อนรับภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ กับ 8 ของกินเด็ดเมืองไข่มุกอันดามัน มีโอกาสต้องได้ชิมสักครั้ง!

ได้เห็นข่าวการเปิดตัวโครงการ “ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์” ก็พาลให้นึกถึงบรรยากาศและของกินอร่อยๆ ที่มีเสน่ห์ของเมืองไข่มุกอันดามันแห่งนี้ วันนี้เราจึงมี 8 เม..

by SME Thailand.| 02 กค. 2021

​“บางคล้า-ศาลาดิน-นาต้นจั่น-หน้าทับ” 4 ที่สุดของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ที่หมดโควิดต้องไปโดนสักครั้ง

นี่คือ 4 ที่สุดของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Creative Industry Vil..

by SME Thailand.| 30 เมย. 2021

​Wake up 5 นิสัย ปลุกความพร้อม! เริ่มเช้าวันใหม่อย่างมีจุดหมาย

หากคุณสามารถเริ่มต้นเช้าวันใหม่ได้ดี วันนั้นทั้งวันจะเป็นวันที่สดใส แต่รู้ไหมว่านอกประโยชน์ที่กล่าวมาแล้ว การฝึกฝนนิสัยบางอย่างให้เกิดขึ้นในยามเช้า ..

by SME Thailand.| 27 มีค. 2021