ลงพื้นที่สุโขทัย-อุตรดิตถ์พบเสี่ยงเจ๊ง 5 แห่ง

นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวระหว่างลงพื้นที่ จ.สุโขทัยและอุตรดิตถ์ เพื่อมอบนโยบายให้กับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน และติดตามรายงานสถานการณ์การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาท ว่า ขอให้แรงงานจังหวัดจัดทำรายงานโครงสร้างประชากรของจังหวัด โดยให้ระบุจำนวนข้าราชการของแต่ละส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง แรงงานภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม อาชีพอิสระ โดยแยกเป็นกลุ่มอายุ เพศ ว่าแต่ละประเภทมีจำนวนเท่าใด เพื่อใช้เป็นข้อมูลด้านแรงงานนายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวระหว่างลงพื้นที่ จ.สุโขทัยและอุตรดิตถ์ เพื่อมอบนโยบายให้กับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน และติดตามรายงานสถานการณ์การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาท ว่า ขอให้แรงงานจังหวัดจัดทำรายงานโครงสร้างประชากรของจังหวัด โดยให้ระบุจำนวนข้าราชการของแต่ละส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง แรงงานภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม อาชีพอิสระ โดยแยกเป็นกลุ่มอายุ เพศ ว่าแต่ละประเภทมีจำนวนเท่าใด เพื่อใช้เป็นข้อมูลด้านแรงงาน

นายอนุสรณ์ กล่าวว่า จ.สุโขทัย ได้เตรียมการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการกรณีได้รับผลกระทบจากการปรับค่าจ้าง 300 บาท อาทิ จัดตั้งศูนย์อำนวยการระดับจังหวัด จัดตั้งคณะทำงานศูนย์สนับสนุนผู้ประกอบการให้พร้อมจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำระดับจังหวัด การจัดทำป้ายและข่าวประชาสัมพันธ์ การตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ โดยสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงพบว่ามีเพียง 5 แห่ง ซึ่งอยู่ในกิจการประเภทรับเหมาก่อสร้าง บริการรักษาความปลอดภัย ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวและจำหน่ายยางรถยนต์ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 สำนักงานประกันสังคมและสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ได้แจ้งข้อมูลกรณีลูกจ้างบริษัทผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้ง เลิกจ้างลูกจ้าง 23 คน เนื่องจากไม่สามารถขึ้นราคาสินค้าตามต้นทุนที่เพิ่มจากการปรับค่าจ้าง 300 บาทที่เพิ่มขึ้นได้ ประกอบกับไม่มีคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า ซึ่งมีทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ได้มีการตกลงกับลูกจ้างว่าจะจ่ายค่าชดเชยตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนดในวันที่ 25 มกราคมนี้

ในส่วน จ.อุตรดิตถ์ ได้มีการดำเนินการเพื่อรองรับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้าง 300 บาท อาทิ การจัดตั้งศูนย์สนับสนุนผู้ประกอบการให้พร้อมจ่ายอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ การติดตั้งป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุท้องถิ่น อาสาสมัครแรงงาน ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปิดประกาศอัตราค่าจ้าง ป้องกันและเฝ้าระวังสถานการณ์การเลิกจ้าง/ปิดกิจการ จัดเตรียมตำแหน่งงานว่าง 221 ตำแหน่ง 1,102 อัตรา จัดคลินิกพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่ไปยังสถานประกอบการ 14 แห่ง ออกเยี่ยมสถานประกอบการและประชุมชี้แจงนายจ้าง ลูกจ้าง อาสาสมัครแรงงานเพื่อรับทราบแนวทางและมาตรการรองรับการปรับค่าจ้าง ตรวจคุ้มครองแรงงาน 66 แห่ง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ล่าสุดยังไม่มีรายงานสถานประกอบการในจังหวัดปิดกิจการ

NEWS & TRENDS