SME Bank จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) ร่วมกับองค์กรเจเอฟซี (JFC, Japan Finance Corporation, SME Unit) จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 7 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ไบเทค บางนา

 

 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย:ธพว.(SME BANK) ประชาสัมพันธ์โครงการจับคู่ธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์แสดงสินค้า BITEC บางนา เวลา 13.00 – 17.00 น.

โครงการฯ ดังกล่าวเป็นความร่วมมือภายใต้บันทึกความร่วมมือในระดับพหุภาคีในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจ APEC ระหว่าง ธพว.หรือ SME BANK และ JFC SME Unit (เดิมชื่อ Japan Finance Corporation for Small and Medium Enterprise : JASME) เพื่อเป็นการส่งเสริมบรรยากาศการค้าการลงทุน สร้างความมั่นใจแก่ผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศ
 
        โดยแบ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการบริการและภาคการค้า โดยให้ความสำคัญแก่ธุรกิจประเภทยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจเกี่ยวข้องที่สามารถสนับสนุนกิจกรรมหลักของผู้ประกอบการได้ อาทิเช่น ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ธุรกิจบริการ(โลจิสติกส์)

โดยมีวัตถุประสงค์คือ
1.      เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการค้าการลงทุน สร้างความมั่นใจและความพร้อมของผู้ประกอบการทั้งสองประเทศเพื่อเป็นการเตรียมตัวเปิดรับประชาคมอาเซียน
 
2.      เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้แสดงศักยภาพของตนเองในตลาดสากลและก่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางธุรกิจ
 
3.      เพื่อสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้ประกอบการญี่ปุ่นได้เข้าถึงแหล่งผู้ผลิตในประเทศไทย

 
 
 

NEWS & TRENDS