อรท.วอนรัฐเร่งแก้ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน

ตัวแทนองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย (อรท.) กว่า 20 คน นำโดย นายมนัส โกศล ประธาน อรท.เข้าพบนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รมว.กระทรวงแรงงาน เพื่อขอให้สนับสนุนในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย “ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (ฉบับผู้ใช้แรงงาน)” โดยมีประเด็นที่แก้ไขเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 จำนวน 14 ประเด็น

 


ตัวแทนองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย (อรท.) กว่า 20 คน นำโดย นายมนัส โกศล ประธาน อรท.เข้าพบนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รมว.กระทรวงแรงงาน เพื่อขอให้สนับสนุนในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย “ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (ฉบับผู้ใช้แรงงาน)” โดยมีประเด็นที่แก้ไขเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 จำนวน 14 ประเด็น

นายมนัส กล่าวว่า เนื่องจาก พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ใช้อยู่ในขณะนี้บางมาตราไม่เหมาะกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันและไม่เอื้อประโยชน์ต่อการคุ้มครองลูกจ้าง ดังนั้น เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวมีประสิทธิภาพ ทาง อรท.จึงอยากให้รัฐบาลและกระทรวงแรงงานปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.เพิ่มเติม อาทิขยายความคุ้มครองของกฎหมายให้ไปถึงกลุ่มลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจโดยตรง การกำหนดความหมายของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำโดยให้นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำแรกเข้าไม่เกิน 1 ปี และเมื่อลูกจ้างทำงานมากกว่า 1 ปี และมีทักษะในการทำงานเพิ่มขึ้นนายจ้างก็ควรจะจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือหรือตามโครงสร้างค่าจ้างประจำปีของแต่ละองค์กร การให้สิทธิ์แก่ลูกจ้างหญิงในการลาคลอดตั้งแต่การตรวจรักษาสุขภาพทั้งก่อนคลอดและหลังคลอดรวมแล้วไม่เกิน 90 วัน เพื่อที่จะได้ดูแลบุตรระหว่างอยู่ในครรภ์และหลังการคลอด เป็นต้น

“ทาง อรท.ขอเรียกร้องให้ รมว.กระทรวงแรงงาน ช่วยผลักดันให้นำร่างกฎหมายฉบับของผู้ใช้แรงงานยื่นประกบกับร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงาน เพื่อที่จะได้นำเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาโดยเร็วซึ่งผมอยากได้เป็นของขวัญให้กับผู้ใช้แรงงาน ในวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคมนี้

NEWS & TRENDS