เตรียมรับ สปป.ลาวเข้า WTO หลังพิจารณานาน 16 ปี

นางพิรมล เจริญเผ่า อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า องค์การการค้าโลก หรือ World Trade Organization (WTO) เตรียมที่จะรับ สปป.ลาว เข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 158 ต่อจากรัสเซียและวานูอาตู ที่เข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 156 และ 157 ก่อนหน้า โดย สปป.ลาวได้ยื่นใบสมัครไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2539 ในที่สุดวันที่ 26 ตุลาคม 2555 คณะมนตรีใหญ่ WTO ได้มีมติเห็นชอบใบสมัครของสปป.ลาว ซึ่งสปป.ลาวมีหน้าที่จะต้องดำเนินกระบวนการภายในประเทศเพื่อให้การสมัครเข้าเป็นสมาชิก WTO มีความสมบูรณ์

 


นางพิรมล เจริญเผ่า อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า องค์การการค้าโลก หรือ World Trade Organization (WTO) เตรียมที่จะรับ สปป.ลาว เข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 158 ต่อจากรัสเซียและวานูอาตู ที่เข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 156 และ 157 ก่อนหน้า โดย สปป.ลาวได้ยื่นใบสมัครไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2539 ในที่สุดวันที่ 26 ตุลาคม 2555 คณะมนตรีใหญ่ WTO ได้มีมติเห็นชอบใบสมัครของสปป.ลาว ซึ่งสปป.ลาวมีหน้าที่จะต้องดำเนินกระบวนการภายในประเทศเพื่อให้การสมัครเข้าเป็นสมาชิก WTO มีความสมบูรณ์

“สปป.ลาว ได้ใช้เวลากว่า 16 ปี ในกระบวนการหารือกับประเทศสมาชิก WTO เพื่อเจรจาเปิดตลาด (Market access) สินค้าและบริการของตน รวมทั้งการลดอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษีในรูปแบบต่างๆ ที่สุดสปป.ลาวได้แจ้งยืนยันต่อ WTO ว่า ได้ดำเนินการภายในประเทศของตนเพื่อให้สัตยาบันต่อพิธีสารการเข้าเป็นสมาชิก WTO เสร็จสิ้นแล้ว และจะมีผลบังคับใช้สมบูรณ์ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556” นางพิรมล กล่าว

ทั้งนี้นอกจากประโยชน์จากการเปิดตลาดสินค้าและบริการที่สปป.ลาวจะได้รับจากประเทศสมาชิก WTO อื่นแล้ว สปป.ลาวมีหน้าที่ในการลดอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษีในรูปแบบต่างๆ เสริมสร้างความโปร่งใสในกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีการปกป้องภายในของตนจนก่อให้เกิดการค้าที่ไม่เป็นธรรม

นางพิรมลกล่าว ปัจจุบันไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 1 ของสปป.ลาว ขณะที่สปป.ลาว เป็นคู่ค้าอันดับที่ 26 ของไทยในตลาดโลกและอันดับที่ 7 ของไทยในกลุ่มอาเซียน โดยปี 2555 มีมูลค่าการค้ารวม 4,848.08 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 1.02% ของมูลค่าการค้ารวมของไทย ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สปป.ลาวได้เข้าเป็นสมาชิก WTO เนื่องจากไทยจะได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในการเพิ่มปริมาณทางการค้าการลงทุนของไทยกับสปป.ลาวได้มากขึ้น โดยการขยายฐานการผลิตหรือเข้าไปใช้ประโยชน์จากแหล่งวัตถุดิบ แรงงาน สถานที่ตั้งโลจิสติกส์ และสิทธิประโชยน์

  ในขณะที่สปป.ลาวในฐานะที่เป็นประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDCs) WTO และประเทศสมาชิกอื่นๆ จะต้องช่วยให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค และการเสริมสร้างศักยภาพด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าสู่ระบบการค้าพหุภาคีได้อย่างเข้มแข็ง

NEWS & TRENDS