LH Bank เปิดตัวธนาคารออนไลน์ “LH Bank Speedy”

LH Bank เปิดตัวบริการใหม่ในชื่อ “LH Bank Speedy” บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงิน เหมือนเป็นธนาคารส่วนตัวที่สามารถทำธุรกรรมได้ทุกที่ รวมถึงมีระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Double Security หรือความปลอดภัยแบบใช้รหัส 2 ชั้น พร้อม Display ส่วนตัว ที่สามารถตั้งค่าโปรไฟล์ความเป็นส่วนตัวที่ลูกค้าผู้ใช้เท่านั้นที่รู้ ลูกค้าที่สนใจบริการ LH Bank Speedy สามารถสมัครใช้บริการได้ที่ www.lhbankspeedy.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.0-2677-7111 ตลอด 24 ชม.

         LH Bank เปิดตัวบริการใหม่ในชื่อ “LH Bank Speedy” บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงิน เหมือนเป็นธนาคารส่วนตัวที่สามารถทำธุรกรรมได้ทุกที่ รวมถึงมีระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Double Security หรือความปลอดภัยแบบใช้รหัส 2 ชั้น พร้อม Display ส่วนตัว ที่สามารถตั้งค่าโปรไฟล์ความเป็นส่วนตัวที่ลูกค้าผู้ใช้เท่านั้นที่รู้   ลูกค้าที่สนใจบริการ LH Bank Speedy สามารถสมัครใช้บริการได้ที่ www.lhbankspeedy.com  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.0-2677-7111 ตลอด 24 ชม.

NEWS & TRENDS