สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ผสานความร่วมมือ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ผลักดันความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสู่บุคลากรไทย

     ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และนายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการใน “โครงการสนับสนุนการเรียนรู้และยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล” ณ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรภาครัฐและภาคส่วนอื่น รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ สู่การเตรียมความพร้อมและรองรับการขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืน 

     ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้กล่าวถึง ความร่วมมือกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติในครั้งนี้ว่า “ความร่วมมือที่เกิดขึ้นในวันนี้ เป็นก้าวสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งให้แก่บุคลากรภาครัฐ ตลอดจนบุคลากรในภาคส่วนต่าง ๆ  ให้มีความรู้ ทักษะ และความพร้อมทางด้านดิจิทัล สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการสนับสนุนการเรียนรู้และยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล กับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อการพัฒนาความรู้ทางด้านดิจิทัลในครั้งนี้” 

     ด้านสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติโดยนายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้เสริมย้ำถึงความมุ่งมั่นและเป้าหมายการพัฒนาองค์ความรู้ พร้อมด้วยกิจกรรม เพื่อยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรภาครัฐ และขยายผลไปสู่ทุกภาคส่วน เป็นการยกระดับทักษะ ความรู้ของบุคลากรให้เกิดเป็นวงกว้าง

     “ปัจจุบันเมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้นและสร้างความเปลี่ยนแปลงในหลายด้านทุกองค์กรย่อมต้องเร่งสร้างความพร้อมและความได้เปรียบทางการแข่งขันให้มากขึ้นเราก็ยิ่งต้องเร่งผลักดันและขับเคลื่อนให้บุคลากรของไทยมีศักยภาพรองรับการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัลได้อย่างยั่งยืนด้วยเหตุนี้สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จึงร่วมมือผนึกกำลังกันเพื่อพัฒนาหลักสูตรสื่อการเรียนรู้พร้อมด้วยกิจกรรมต่างๆขึ้นในการยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรในองค์กรภาครัฐภาครัฐวิสาหกิจหน่วยงานอื่นของรัฐสถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชนตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะของตนเองให้สามารถรับมือต่อการเปลี่ยนผ่านได้ในปัจจุบัน” นายสุวรรณชัยฯกล่าว

     โดยทั้งสองหน่วยงานเชื่อมั่นว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นนี้จะก่อให้เกิดก้าวแห่งการพัฒนาที่สำคัญในการเสริมความแกร่งแก่บุคลากรภาครัฐตลอดจนบุคลากรในภาคส่วนต่างๆให้มีความรู้ทักษะความพร้อมทางด้านดิจิทัลและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริง

 

www.smethailandclub.com 
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

 

NEWS & TRENDS