EXIM BANK จับมือ TNSC และ CMMU สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีนวัตกรรมและแข่งขันได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืน

     ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วย ดร.ชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (TNSC) รศ.ดร.วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) และ ดร.ตรียุทธ พรหมศิริ ประธานสาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม CMMU เข้าร่วมพิธีเปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม (Entrepreneur and Innovation : EI) ซึ่ง EXIM BANK ร่วมกับ TNSC และ CMMU จัดขึ้นเพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการธุรกิจด้วยนวัตกรรมป้อนเข้าสู่ภาคธุรกิจ โดยได้รับการสนับสนุนทั้งด้านความรู้และเงินทุนที่พร้อมสร้างนักรบเศรษฐกิจไทยจำนวนเพิ่มมากขึ้นในเวทีการค้าโลกยุคใหม่ โดย EXIM BANK ร่วมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม รวมทั้งเป็นวิทยากรในงานสัมมนา ENTREPRENEURSHIFT เปลี่ยนทิศธุรกิจ คิดต่าง สร้างนวัตกรรม แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับทางลัดสู่ความสำเร็จของ SMEs ยุคใหม่ที่ต้องกล้าเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจที่มีมูลค่าเพิ่มจากธุรกิจรูปแบบเดิมสู่ตลาดโลก โดยบริหารความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศอย่างรู้เท่าทันและเป็นมืออาชีพ พร้อมทั้งนำเสนอบทบาทของ EXIM BANK ในการเติมความรู้ เติมโอกาส และเติมเงินทุน เพื่อสนับสนุนให้ SMEs ไทยมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นต่อเศรษฐกิจไทย เพิ่มมูลค่าการส่งออก และต่อยอดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ CMMU เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup

NEWS & TRENDS