กพร.จับอุตฯเครื่องน่มห่มเพิ่มทักษะแรงงาน

นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังลงนามร่วมกับนายสุชาติ จันทรานาคราช ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ว่า กพร.ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาเครื่องนุ่งห่มจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานให้สามารถปฏิบัติได้มากกว่า 1 ทักษะ เพื่อช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและลดต้นทุนการผลิต

 


นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังลงนามร่วมกับนายสุชาติ จันทรานาคราช ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ว่า กพร.ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาเครื่องนุ่งห่มจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานให้สามารถปฏิบัติได้มากกว่า 1 ทักษะ เพื่อช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและลดต้นทุนการผลิต 

ทั้งนี้ กพร.จัดงบสนับสนุนกว่า 2 ล้านบาทและมีสถานประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเข้าร่วมโครงการ 18 แห่ง และแรงงาน 1,440 คน ครอบคลุม 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร นครปฐม บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี เชียงใหม่ ชลบุรีและอุบลราชธานี โดยเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนกันยายน ซึ่งหลักสูตรการอบรมมีทั้งด้านการบริหารและการพัฒนาศักยภาพด้านงานเย็บผ้า

นายสุชาติ กล่าวว่า จากการศึกษาปัญหาขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มพบว่า มีปัญหาแรงงานขาดทักษะฝีมือมากกว่าจำนวนแรงงาน ทางมูลนิธิจึงร่วมกับ กพร.จัดโครงการนี้ขึ้น โดยแรงงานที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือให้สามารถปฏิบัติงานได้เพิ่มขึ้น 1-2 ทักษะ เช่น จากเดิมมีทักษะเย็บได้แค่แขนเสื้อ เมื่อผ่านอบรมแล้วก็จะสามารถเย็บปกเสื้อได้ ทำให้แรงงานได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันสถานประกอบการก็ลดปัญหาขาดแคลนแรงงานและลดขั้นตอนการทำงาน รวมทั้งต้นทุนการผลิตด้วย ทั้งนี้ หากแรงงานมีทักษะฝีมือดีขึ้น สถานประกอยการมีผลประกอบการที่ดีขึ้น นายจ้างก็ก็ยินดีที่จะจ่ายค่าจ้างมากกว่าวันละ 300 บาท จึงอยากให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณด้านการอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้มากขึ้น

 

NEWS & TRENDS