อุตฯเตรียมใช้ มอก.999 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่าเตรียมเสนอให้นายประเสริฐ บุญชัยสุข รมว.อุตสาหกรรม พิจารณาอนุมัติร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 9999) ตามคณะกรรมการวิชาการ ที่มีนายสุเมธ ตันติเวชกุล เป็นที่ปรึกษาเสนอ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ตั้งแต่การใช้ทรัพยากร วัตถุดิบ พลังงาน เป็นต้น ให้สามารถประคองกิจการอยู่รอดภายใต้สภาวะการแข่งขันที่สูง คาดว่าจะมีผลบังคับในเดือนมีนาคม 2556

 


นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่าเตรียมเสนอให้นายประเสริฐ บุญชัยสุข รมว.อุตสาหกรรม พิจารณาอนุมัติร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 9999) ตามคณะกรรมการวิชาการ ที่มีนายสุเมธ ตันติเวชกุล เป็นที่ปรึกษาเสนอ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ตั้งแต่การใช้ทรัพยากร วัตถุดิบ พลังงาน เป็นต้น ให้สามารถประคองกิจการอยู่รอดภายใต้สภาวะการแข่งขันที่สูง คาดว่าจะมีผลบังคับในเดือนมีนาคม 2556 

โดยผู้ที่ได้รับ มอก.9999 นั้น สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จะตรวจกระบวนการผลิตสินค้าที่พอเพียง ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบที่มีอยู่อย่างรู้ค่า การใช้พลังงานที่ไม่ฟุ่มเฟือย ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการได้ และยังสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการมีภูมิคุ้มกันในช่วงเศรษฐกิจผันผวน ทั้งเรื่องผลกระทบค่าเงิน ต้นทุนสูงขึ้น การชะลอตัวของเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทั้งการเมือง เป็นต้น นำร่องรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเอง

นางพิรมล เจริญเผ่า อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ทางรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบให้ไทยเข้าร่วมโครงการนำร่องที่ผู้ส่งออกจะสามารถรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง ในการส่งออกสินค้าไปยังอินโดนีเซีย ลาว และฟิลิปปินส์ แทนการใช้หนังสือรับรอง Form D ที่ออกโดยหน่วยงานรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องที่ 2 ของอาเซียน ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากโครงการนำร่องแรก ที่ใช้อยู่ระหว่างไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และบรูไน ซึ่งทั้ง 2 โครงการ จะดำเนินการคู่ขนานกันไปจนถึงปี 2558 ทั้งนี้เป็นเป้าหมายที่อาเซียนทั้ง 10 ประเทศ จะเริ่มต้นใช้ระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองโดยผู้ส่งออกในภูมิภาค ที่สำคัญจะช่วยเพิ่มทางเลือกให้ผู้ส่งออกไทยในการส่งออกสินค้าไปยังอินโดนีเซีย ลาว และฟิลิปปินส์ ได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนไทย ก่อนที่ใช้ระบบจริงในปี 2558

NEWS & TRENDS