บีโอไอเล็งคลอดแผนลงทุนกลางปี 56

นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยในงานสัมมนารับฟังความเห็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน : เพื่ออุตสาหกรรมไทยเติบโตอย่างยั่งยืน ที่จังหวัดนครราชสีมา ว่า คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) อยู่ระหว่างการรับฟังความเห็นนักลงทุนไทยและต่างชาติ เพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนในระยะ 5 ปี (2556-2560) ขึ้นใหม่ เพื่อปรับทิศทางส่งเสริมการลงทุนให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศในระยะยาว    นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยในงานสัมมนารับฟังความเห็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน : เพื่ออุตสาหกรรมไทยเติบโตอย่างยั่งยืน ที่จังหวัดนครราชสีมา ว่า คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) อยู่ระหว่างการรับฟังความเห็นนักลงทุนไทยและต่างชาติ เพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนในระยะ 5 ปี (2556-2560) ขึ้นใหม่ เพื่อปรับทิศทางส่งเสริมการลงทุนให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศในระยะยาว

    นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า บีโอไอได้เปิดรับฟังความเห็นของนักลงทุนไทยแล้วในพื้นที่กรุงเทพฯ พัทยา เชียงใหม่ และนครราชสีมา จากนี้เตรียมที่จะรับฟังความเห็นนักลงทุนในพื้นที่ภาคใต้ และรับฟังความเห็นของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ซึ่งหากดำเนินการเสร็จภายในเดือน มี.ค.56 ทางบีโอไอคาดว่าจะสามารถประกาศยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนใหม่ได้ประมาณกลางปี 2556 และคาดว่าจะมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ประกอบการได้ในปี 2557

    อย่างไรก็ตาม จากการเปิดรับฟังความเห็นของนักลงทุนที่ผ่านมาพบว่า มีข้อกังวลคล้ายกันในเรื่องการเปลี่ยนรูปแบบการส่งเสริมการลงทุนแบบเขตอุตสาหกรรม เป็นแบบกลุ่มอุตสาหกรรม (คลัสเตอร์) ซึ่งจะส่งผลให้นักลงทุนไม่สนใจลงทุนในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบสาธารณูปโภคเพียงพอ แต่ตนเห็นว่าการส่งเสริมแบบคลัสเตอร์จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ โดยจะเกิดการเลือกลงทุนในพื้นที่ที่เหมาะสมกับธุรกิจ และการให้สิทธิประโยชน์ที่เหนือกว่าแบบรายกิจการจะจูงใจให้เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจวัตถุดิบ และช่วยเพิ่มมูลค่าของธุรกิจโดยรวมได้มากขึ้นด้วย

    ทั้งนี้ บีโอไอจะกลับมาพิจารณาธุรกิจที่มีการลงทุนน้อย เนื่องจากที่ผ่านมามีแนวทางจะเลิกให้สิทธิพิเศษ ทั้งนี้เห็นว่าหากธุรกิจที่ลงทุนน้อยแต่มีการใช้เทคโนโลยี หรือมีการลงทุนด้านนวัตกรรม หรือเทคนิคการผลิตเป็นพิเศษ จะต้องให้การสนับสนุนตามความเหมาะสมต่อไป เป็นต้น ส่วนสถิติโครงการที่ขอรับส่งเสริมการลงทุนในเดือน ม.ค.56 มีโครงการขอรับส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้น 108 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 74,800 ล้านบาท ขณะที่ในเดือน ม.ค.55 ที่ผ่านมา มีโครงการขอรับส่งเสริมการลงทุน 102 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 73,400 ล้านบาท และคาดว่าทั้งปี 2556 จะมีมูลค่าการขอรับส่งเสริมการลงทุนประมาณ 6 แสนล้าน ถึง 1 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นระยะเวลาที่บีโอไอประกาศจะปรับมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่นั้น ยังคงใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบทางจิตวิทยามากนัก โดยเดือน ม.ค.56

NEWS & TRENDS