พาณิชย์เปิดคอร์สพัฒนาลูกเถ้าแก่ไทย-ลาวรับมือ AEC

กระทรวงพาณิชย์เปิดหลักสูตร “พัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ในการตลาดการค้า ASEAN PLUS : ลูกเถ้าแก่ (ไทย-ลาว)” โดยมีวัตถุประสงค์

 


กระทรวงพาณิชย์เปิดหลักสูตร  “พัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ในการตลาดการค้า ASEAN PLUS : ลูกเถ้าแก่ (ไทย-ลาว)” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและนักธุรกิจในภูมิภาคเข้าใจในกฎ ระเบียบ และข้อตกลงทางการค้าเพื่อประโยชน์และโอกาสทางธุรกิจ เตรียมพร้อมการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
 
2) เพื่อสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายธุรกิจการค้าระหว่างผู้ประกอบการ นักธุรกิจรุ่นใหม่ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค
 
3) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ การทาธุรกิจในทางปฏิบัติ และสร้างแรงจูงใจในการเป็นนักธุรกิจ
 
4) เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถ และทักษะในการดาเนินธุรกิจในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าในโลกปัจจุบัน

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์จะคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจรุ่นใหม่ของประเทศไทย – สปป.ลาว ประเทศละ 10 คน รวม 20 คน เข้าร่วมฝึกอบรมระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2554 ณ จังหวัดอุดรธานี และกรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว 

อย่างไรก็ตาม การเข้าอบรมครั้งนี้มีค่าใช้จ่ายคนละ 50,000 บาท แต่ทางกระทรวงพาณิชย์จะช่วยออกค่าใช้จ่ายให้จำนวน 25,000 บาท และผู้เข้าร่วมอบรมจ่ายเพิ่มอีก 25,000 บาท 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www2.moc.go.th/ewt_news.php?nid=5250
 

NEWS & TRENDS