เอสเอ็มแบงก์เดินหน้า SMEs WeCare กระชับสัมพันธ์ลูกค้า

นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) เปิดเผยว่า นโยบายของธนาคารปี 2556 นี้ ธนาคารมุ่งเน้นการดูแลลูกค้าชั้นดีเป็นพิเศษซึ่งธนาคารมีลูกค้าชั้นดีมากกว่า 40,000 ราย โดยปีนี้จะจัดโครงการ “SMEs WeCare” เพื่อเป็นกิจกรรมกระชับสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างลูกค้ากับลูกค้า และระหว่างลูกค้ากับธนาคาร

 


นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์  รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) เปิดเผยว่า  นโยบายของธนาคารปี 2556 นี้ ธนาคารมุ่งเน้นการดูแลลูกค้าชั้นดีเป็นพิเศษซึ่งธนาคารมีลูกค้าชั้นดีมากกว่า 40,000 ราย โดยปีนี้จะจัดโครงการ “SMEs WeCare” เพื่อเป็นกิจกรรมกระชับสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างลูกค้ากับลูกค้า และระหว่างลูกค้ากับธนาคาร

เป็นกิจกรรมที่มุ่งหวังสร้างโอกาสทางการตลาดต่อยอดธุรกิจ ได้เชื่อมโยงจับคู่ธุรกิจระหว่างกัน พร้อมเปิดโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางธุรกิจที่แตกต่าง ด้วยการนำคณะลูกค้าจากแห่งหนึ่งไปเยี่ยมกิจการลูกค้าอีกแห่งหนึ่ง  ช่วยให้ผู้ประกอบการได้เห็นรูปแบบการทำธุรกิจที่หลากหลาย ได้ฟังแนวคิดจากเพื่อนธุรกิจด้วยกัน  นอกจากนี้ธนาคารยังจัดให้มีการสัมมนาแบบพิเศษในด้านการบริหารจัดการธุรกิจและยังช่วยเติมเต็มองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ให้ลูกค้าโดยเฉพาะด้านการเงินและภาษีเพื่อรองรับ AEC เพื่อให้ลูกค้าสามารถปรับตัว และบริหารจัดการภาษีที่ถูกวิธีอันจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจต่อไป

รักษาการกรรมการผู้จัดการ เอสเอ็มอีแบงก์ กล่าวว่า ธนาคารได้ทดลองจัดโมเดลโครงการ “SMEs WeCare” ไปแล้ว    2 รุ่น เมื่อเดือนมีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งมีลูกค้าหลากหลายธุรกิจเข้าร่วมทั้งผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ อสังหาริมทรัพย์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก เครื่องสำอางค์ และร้านอาหาร ฯลฯ เข้าร่วม 30 กิจการ

ปรากฏว่าได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ผู้ประกอบการสามารถต่อยอด และสร้างเครือข่ายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องภายหลังกิจการเสร็จสิ้นแล้ว  มีการติดต่อนัดพบและเปิดกรุ๊ปไลน์พูดคุยกลายเป็นเพื่อนกันอย่างดีเยี่ยม  ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของธนาคารที่มุ่งหวังให้เกิดขึ้น และเชื่อว่ากิจกรรมนี้จะเป็นการช่วยสร้างโอกาสและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดให้แก่ลูกค้า ซึ่งปีนี้ธนาคารจะจัดกิจกรรมทั้งหมด 10 รุ่น ประมาณ 150 – 200 กิจการ เพื่อสร้างเป็นสังคมลูกค้าเอสเอ็มอีต่อไป

NEWS & TRENDS