SMEs กระหน่ำกู้แบงก์รัฐเต็มวงเงิน 7,500 ล้าน

นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) เปิดเผยว่า ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 เห็นชอบมาตรการเพิ่มขีดความสามารถ SMEs ภายใต้ “โครงการสินเชื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต (Productivity Improvement Loan)” วงเงินรวมโครงการ 20,000 ล้านบาท และกำหนดกรอบระยะเวลาปีที่ 1 วงเงิน 7,500 ล้านบาท และปีที่ 2 วงเงิน 12,500 ล้านบาท ซึ่ง ณ สิ้นมีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ธนาคารสามารถอนุมัติสินเชื่อดังกล่าว เต็มวงเงินรวม 7,500 ล้านบาทแล้ว โดยมีผู้ประกอบการขนาดย่อมที่ได้รับการอนุมัติจำนวน 3,167 ราย แบ่งเป็นสัดส่วนในกรุงเทพปริมณฑล 21% และต่างจังหวัด 79% นับว่าโครงการประสบความสำเร็จเกินเป้าหมาย ผู้ประกอบการให้ความสนใจใช้บริการสินเชื่ออย่างล้นหลาม คาดว่าจะเต็มวงเงิน 20,000 ล้านบาท ก่อนครบกำหนดโครงการ 31 ธันวาคม 2558นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์  รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์)  เปิดเผยว่า ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 เห็นชอบมาตรการเพิ่มขีดความสามารถ SMEs ภายใต้ “โครงการสินเชื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต (Productivity Improvement Loan)” วงเงินรวมโครงการ 20,000 ล้านบาท และกำหนดกรอบระยะเวลาปีที่ 1 วงเงิน 7,500    ล้านบาท  และปีที่ 2  วงเงิน 12,500  ล้านบาท  ซึ่ง ณ สิ้นมีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ธนาคารสามารถอนุมัติสินเชื่อดังกล่าว เต็มวงเงินรวม 7,500 ล้านบาทแล้ว  โดยมีผู้ประกอบการขนาดย่อมที่ได้รับการอนุมัติจำนวน  3,167  ราย  แบ่งเป็นสัดส่วนในกรุงเทพปริมณฑล 21% และต่างจังหวัด 79% นับว่าโครงการประสบความสำเร็จเกินเป้าหมาย ผู้ประกอบการให้ความสนใจใช้บริการสินเชื่ออย่างล้นหลาม คาดว่าจะเต็มวงเงิน 20,000 ล้านบาท ก่อนครบกำหนดโครงการ  31 ธันวาคม 2558

“โครงการนี้ถือว่าช่วยผู้ประกอบการได้ตรงจุด ช่วยทำให้ธุรกิจดีขึ้น จึงมีผู้ประกอบการมาขอใช้สินเชื่อดังกล่าวจำนวนมาก  อย่างไรก็ตามเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้บริการ ขอให้ผู้ประกอบการติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของธนาคาร ณ สาขาที่มีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ธนาคารขอย้ำว่าไม่มีการแต่งตั้งบุคคลหรือบริษัทใดๆเป็นตัวแทนรับเรื่องจากลูกค้า และหากมีการเก็บค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์สินเชื่อ ธนาคารจะมีใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากที่ธนาคารประกาศจะไม่มีการเรียกเก็บแต่อย่างใด ” นางสาวปาริฉัตร กล่าว

NEWS & TRENDS