สสว.เชื่อโครงการหนังสั้นเปิดโอกาส SMEs ไทยโตยั่งยืน

นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า การจัดการประกวดเรื่องเล่าและหนังสั้น Cultural Festival Touchdown Thailand 2013 ครั้งนี้ มุ่งให้เกิดการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ที่นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อสร้างความน่าสนใจและช่วยขยายโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการของผู้ประกอบการได้มากขึ้น ขณะเดียวกันยังเป็นแบบอย่างให้ผู้ประกอบการอื่นๆ ในการพัฒนาสินค้าและบริการให้สนองตอบความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า การจัดการประกวดเรื่องเล่าและหนังสั้น Cultural Festival Touchdown Thailand 2013 ครั้งนี้ มุ่งให้เกิดการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ที่นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อสร้างความน่าสนใจและช่วยขยายโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการของผู้ประกอบการได้มากขึ้น ขณะเดียวกันยังเป็นแบบอย่างให้ผู้ประกอบการอื่นๆ ในการพัฒนาสินค้าและบริการให้สนองตอบความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

การจัดประกวดครั้งนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ทั้งสิ้น 120 ผลงาน ประกอบด้วย เรื่องเล่า 73 ผลงาน และหนังสั้น 47 ผลงาน โดยคณะกรรมการตัดสินผลงาน ได้ดำเนินการคัดเลือกผลงานดีเด่นให้ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 20 รางวัล ได้แก่ เรื่องเล่า 10 รางวัล และหนังสั้น 10 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ประเภทละ 1 รางวัล จะได้รับโล่รางวัลทองคำ ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทละ 2 รางวัล จะได้รับโล่รางวัล ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล  ในส่วนรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจะได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศเกาหลีอีกด้วย ส่วนรางวัลชมเชย ประเภทละ 7 รางวัล จะได้รับประกาศนียบัตร 

สำหรับการพิจารณาตัดสินผลงานในครั้งนี้ดำเนินการโดยคณะกรรมการตัดสินผลงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีชื่อเสียงในวงการภาพยนตร์และวงการที่เกี่ยวข้อง เช่น คุณบัณฑิต ทองดี คุณธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ คุณนนทรี นิมิตรบุตร คุณดำรัส โรจน์พิเชฐ คุณชลิดา เอื้อบำรุงจิต รวมทั้งผู้แทนจากกระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ  

นอกจากนี้ผลงานเรื่องเล่าและหนังสั้นที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายประเภทละ 20 ผลงาน จะถูกนำไปจัดทำเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจะจัดทำ Story Bank เพื่อรวบรวมเรื่องเล่าและหนังสั้น ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในรูปแบบ Web Site เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก และเป็นการแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานดังกล่าว ไปสู่ผู้บริโภคได้ในวงกว้าง  

“สสว. เชื่อว่า เรื่องเล่าและหนังสั้นที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมนี้ จะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่ช่วยขยายโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าและบริการเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้ประกอบการ SMEs ไทย ขณะเดียวกันจะช่วยพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากรในธุรกิจภาพยนตร์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทยในธุรกิจภาพยนตร์ตลอดห่วงโซ่กิจการ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนและประเทศต่อไป” นายชาวันย์ กล่าว  
 

 

NEWS & TRENDS