อำนาจเจริญเสริมภูมิผู้ประกอบการรับ AEC-ค้าชายเแดน

นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการตามรูปแบบ CEFE หลักสูตร กลยุทธ์การตลาด เพื่อพร้อมรับและเปิดแนวรุกบุก AEC โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จัดขึ้น โรงแรม แอล เจ ดิเอมเมอรัลด์ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ เพื่อให้ประชาชนผู้ประกอบการที่มีภูมิลำเนาอยู่ จ.อำนาจเจริญ มีความรู้ ความเข้าใจ ในกลยุทธ์การตลาดและเตรียมความพร้อม เพื่อเจาะตลาดชายแดน ซึ่งเป็นการค้าที่มีกรรมวิธีไม่ยุ่งยาก และมีความสะดวกสบายรวดเร็ว เป็นการลดต้นทุนค่าขนส่งได้จำนวนมาก อันจะช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันด้านอื่นๆ และยังสามารถทำการค้าผ่านแดนไปยังประเทศใกล้เคียง เช่น เวียดนาม และจีนตอนใต้

 


นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการตามรูปแบบ CEFE หลักสูตร กลยุทธ์การตลาด เพื่อพร้อมรับและเปิดแนวรุกบุก AEC โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จัดขึ้น โรงแรม แอล เจ ดิเอมเมอรัลด์ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ เพื่อให้ประชาชนผู้ประกอบการที่มีภูมิลำเนาอยู่ จ.อำนาจเจริญ มีความรู้ ความเข้าใจ ในกลยุทธ์การตลาดและเตรียมความพร้อม เพื่อเจาะตลาดชายแดน ซึ่งเป็นการค้าที่มีกรรมวิธีไม่ยุ่งยาก และมีความสะดวกสบายรวดเร็ว เป็นการลดต้นทุนค่าขนส่งได้จำนวนมาก อันจะช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันด้านอื่นๆ และยังสามารถทำการค้าผ่านแดนไปยังประเทศใกล้เคียง เช่น เวียดนาม และจีนตอนใต้

นายวีระวัฒน์กล่าวว่า จากการที่ประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน จะก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ.2558 ซึ่งจะทำให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานได้อย่างเสรี ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อประเทศไทย อีกทั้งยังมีเป้าหมายที่ชัดเจนที่ประเทศสมาชิกในอาเซียนทุกประเทศจะต้องลด เลิกกฎระเบียบหรือมาตรการที่เป็นอุปสรรคในการประกอบธุรกิจของต่างชาติ ในธุรกิจบริการต่างๆ ออกไป

และที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จ.อำนาจเจริญ มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ถือว่าระบบการค้ามั่นคง เนื่องเป็นประเทศที่มีประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา และความเป็นอยู่เหมือนกัน รวมถึงภาษาพูดเข้าใจกันได้ดี จึงเป็นจุดแข็งที่จะทำให้การค้าชายแดน ไทย –ลาว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น จะก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่มีความมั่นคง รวมไปถึงการทำตลาดก็ง่าย เนื่องจาก สื่อต่างๆ ของไทย และประชาชนชาวลาว สามารถสื่อสารและเข้าใจกันดี ทำให้เกิดคู่ค้าที่มีความมั่นคง ซึ่งถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
 

NEWS & TRENDS