SMEs พอใจ “Retail Academy” ช่วยต่อยอดธุรกิจ

ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin) เปิดเผยถึงหลักสูตรต่อยอดความรู้ธุรกิจค้าปลีก หรือ “Retail Academy” ว่า เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างเทสโก้โลตัสและศศินทร์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและถ่ายทอดความรู้ในการดำเนินธุรกิจให้กับซัพพลายเออร์ที่ส่งสินค้าให้กับเทสโก้โลตัส

  


เดินหน้าพัฒนาศักยภาพนักลงทุนให้มีความรู้ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ  ย้ำเน้นเนื้อหาในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ การตลาด  ไฟแนนซ์  รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อรับมือการเปิดตลาดอาเซียน
     
ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์  แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (Sasin)  เปิดเผยถึงหลักสูตรต่อยอดความรู้ธุรกิจค้าปลีก หรือ “Retail Academy” ว่า เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างเทสโก้โลตัสและศศินทร์  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและถ่ายทอดความรู้ในการดำเนินธุรกิจให้กับซัพพลายเออร์ที่ส่งสินค้าให้กับเทสโก้โลตัส   

การอบรมในหลักสูตรดังกล่าวเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งการดำเนินธุรกิจร่วมกับเทสโก้โลตัสและธุรกิจอื่น ๆ นอกจากนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ผู้เข้าอบรมมีโอกาสได้เรียนรู้กระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยเนื้อหาของหลักสูตรเน้นเรื่องกระบวนการผลิตสินค้าคุณภาพ  การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ  พฤติกรรมผู้บริโภค  จริยธรรมการผลิต  การดำเนินธุรกิจ  และความรู้เรื่องการเจรจาต่อรอง  รวมทั้งเนื้อหาทางการเงินเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจเรื่องบัญชีและการลงทุนมากขึ้น  เชื่อว่าผู้ที่ผ่านหลักสูตรดังกล่าว  จะสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ SME  ได้เป็นอย่างดี   แต่จะประสบความสำเร็จได้มากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับความตั้งใจและแรงบันดาลใจการนำไปประยุกต์ใช้แต่ละบุคคล
       
นายเอกพจน์  ตติยจารุวงศ์   ผู้จัดการฝ่ายการตลาด  บริษัทโตชิโน ซัพพลาย จำกัด  (ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสายไฟ  สายเคเบิ้ลและปลั๊กไฟ)  ให้ความเห็นถึงการตัดสินใจเข้าร่วมหลักสูตร “Retail Academy” ว่า  เพื่อต้องการเรียนรู้และเข้าใจในเรื่องรีเทล บิสสิเนส (Retail Business)  ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ SME  ได้รู้ว่าการทำธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับเรื่องใดบ้าง  หลังจากเข้าอบรมแล้วทำให้มีความรู้ ในการทำธุรกิจ SME  หลายๆด้านเพิ่มขึ้น  ทั้งในเรื่องวิสัยทัศน์  มุมมอง   ในห้องเรียนมีการเวิร์คช็อปทำให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงิน  การลงทุน  การตลาด  หลักสูตรดังกล่าวให้ข้อมูลเจาะลึกทำให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้กับการทำงานได้เป็นอย่างดี   รวมทั้งยังมีโอกาสได้สร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ประกอบการรายอื่น ๆ  สามารถนำมาต่อยอดในการทำงานและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจในระดับที่น่าพึงพอใจ
    
นางสาวพัณณิดา  เคียงศิริ  รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท  เอซีเค ไฮโดรฟาร์ม  จำกัด  (ดำเนินธุรกิจผักสลัดไฮโดรโปนิกส์) เปิดเผยว่า กว่า 10 ปี ที่ส่งสินค้าให้เทสโก้โลตัสทำให้เชื่อมั่นว่าการจัดหลักสูตรต่อยอดความรู้ธุรกิจค้าปลีก “Retail Academy” จะช่วยพัฒนาธุรกิจและเกิดความสัมพันธ์ทั้งกับเทสโก้โลตัสและธุรกิจอื่นๆ ซึ่งเข้าร่วมโครงการ  เนื่องจากเป็นหลักสูตรเฉพาะสำหรับการทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าปลีก ได้ความรู้ทั้งในเรื่องของไฟแนนซ์  ตลาดแรงงานในปัจจุบัน  การวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค   และยังได้รับทราบข้อมูลว่าปัจจุบันเทสโก้โลตัส สามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคจากฐานข้อมูลลูกค้าคลับการ์ด  ทำให้สามารถผลิตสินค้าตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น  ที่สำคัญหลักสูตรดังกล่าวทำให้ผู้ประกอบการมีความรู้ด้านการตลาด  เทคนิคและกลยุทธ์การเจรจาต่อรองกับคู่ค้า รวมทั้งมีโอกาสได้สร้างเครือข่ายทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี

NEWS & TRENDS