EXIM BANK เปิดบริการช่วย SMEs ลดเสี่ยงค้าขายตปท.

EXIM BANK ช่วย SMEs ป้องกันความเสี่ยงครบวงจร ตั้งแต่วิเคราะห์ผู้ซื้อ และปิดความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศและการลงทุนในต่างประเทศด้วยบริการประกันการส่งออกระยะสั้น ประกันการส่งออกระยะกลางและระยะยาว และประกันความเสี่ยงการลงทุน พร้อมทั้งปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยบริการสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ท่ามกลางภาวะความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ขณะที่โอกาสทางการตลาดเปิดกว้างในตลาดอาเซียน

 


EXIM BANK ช่วย SMEs ป้องกันความเสี่ยงครบวงจร ตั้งแต่วิเคราะห์ผู้ซื้อ และปิดความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศและการลงทุนในต่างประเทศด้วยบริการประกันการส่งออกระยะสั้น ประกันการส่งออกระยะกลางและระยะยาว และประกันความเสี่ยงการลงทุน พร้อมทั้งปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยบริการสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ท่ามกลางภาวะความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ขณะที่โอกาสทางการตลาดเปิดกว้างในตลาดอาเซียน
 
นายคนิสร์ สุคนธมาน กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า ในปัจจุบันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังไม่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นยูโรโซนและสหรัฐฯ ยังจำเป็นต้องตัดลดงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาขาดดุลการคลังและหนี้สาธารณะ ซึ่งมีแนวโน้มจะกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ และญี่ปุ่นยังเผชิญภาวะเงินฝืดอย่างต่อเนื่อง ผู้ส่งออกไทย โดยเฉพาะ SMEs จึงไม่ควรชะล่าใจ และควรปิดความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศด้วยบริการสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign Exchange Forward Contract) โดยไม่จำเป็นต้องมีวงเงินสินเชื่อกับ EXIM BANK รวมทั้งไม่มีกำหนดยอดส่งออกขั้นต่ำ และสามารถทำ Forward Contract ได้ทันทีที่ได้รับอนุมัติวงเงินโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งบริการประกันการส่งออก ซึ่งคุ้มครองความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากสาเหตุทางการค้าหรือการเมือง
 
กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เปิดเผยต่อไปว่า ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในตลาดการค้าหลัก SMEs ไทยควรหาตลาดใหม่ๆ ที่อาจจะไม่คุ้นเคย แต่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและกำลังซื้อสูง โดยไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้า โดยใช้บริการประกันการส่งออกระยะสั้น สำหรับผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพเข้าไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านของไทย EXIM BANK ยังมีบริการประกันความเสี่ยงการลงทุน คุ้มครองความเสี่ยงทางการเมืองจากการที่โครงการลงทุนของไทยอาจได้รับความเสียหายจากการดำเนินนโยบาย กฎระเบียบ หรือการดำเนินการใดๆ ของรัฐบาลในประเทศที่เข้าไปลงทุน รวมทั้งบริการประกันการส่งออกระยะกลางและระยะยาว คุ้มครองความเสี่ยงจากการส่งออกและบริการที่มีระยะเวลาการชำระเงินหรือสัญญา 6 เดือนขึ้นไปถึง 5 ปี เช่น การส่งออกสินค้าทุน การรับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น
 
“ในตลาดใหม่ที่ไม่คุ้นเคย ผู้ส่งออกไทยสามารถให้ EXIM BANK ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ซื้อ และ EXIM BANK พร้อมจะรับประกันความเสี่ยงจากการส่งออกให้ ทำให้ผู้ส่งออกไทยหมดกังวลว่าจะไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าส่งออก และมีเวลาปรับปรุงการบริหารจัดการธุรกิจส่งออก โดยเข้าอบรมกับ EXIM BANK ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้รู้เท่าทันความเสี่ยงและวิธีปิดความเสี่ยงทางการค้า การคัดเลือกผู้ซื้อ ตลอดจนการกำหนดเทอมการชำระเงินที่ปลอดภัยขึ้นและแข่งขันได้” นายคนิสร์กล่าว

NEWS & TRENDS