พาณิชย์จัดสัมมนาช่วย SMEs ส่งออกระทบเงินบาท

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุม 41202 ชั้น 12 อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี เวลา 9.00 – 15.30 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

  


ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2556  ณ ห้องประชุม 41202 ชั้น 12                อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี      เวลา 9.00 – 15.30 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

สนใจติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเอมอร จารุวรรณโณ คุณกรรณิการ์ พรพิพัฒน์ คุณชนิดา อินปา คุณจรีพร รุ่งประเสริฐสุข  คุณวัลยา สุขารมย์ และคุณกาญจนา โปทอง: โทรศัพท์        02 507-5813, 02 507-5819, 02 507-5848, 02 507-5849 , 02 507-6762, 02 507-7337   Email : aimornj@moc.go.th, kannikap@moc.go.th, chanidai@moc.go.th, jareepornr@moc.go.th, wanlayas@moc.go.th, kanchanat@moc.go.th 

ภายในวันที่ 14 พ.ค. 2556  จำนวนจำกัดเพียง 350 ท่าน 

กำหนดการ 

8.30-9.30น.   ลงทะเบียนหน้างาน 

9.30-10.00น.  กล่าวเปิดงานโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์                      

                     (นายบุญทรง เตริยาภิรมย์) 

10.00-11.00น. การบรรยายเรื่องผลกระทบการแข็งค่าเงินบาทต่อการส่งออกและ 

                     เศรษฐกิจของไทย โดย ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและ 

                     บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต 

11.00-12.00น. เสวนา:รับฟังปัญหาและผลกระทบจาการแข็งค่าของเงินบาทของ             

                     ผู้ส่งออกSMEs จากตัวแทนผู้ส่งออกSMEs สาขาต่างๆและสมาคม       

                       ที่เกี่ยวข้อง 

12.00-13.00น. เชิญรับประทานอาหารกลางวัน (กระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพ) 

13.00-15.30น. เสวนา:แนวทางการแก้ปัญหาและความช่วยเหลือของภาครัฐและ 

                     กระทรวงพาณิชย์ต่อผู้ส่งออกSMEs                                                 

                          โดย ผศ.ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่              

                          ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า 

                          แห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สำนักงานส่งเสริมSMEs                                          

                          และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
 

NEWS & TRENDS