ครม.ไฟเขียวมาตรการภาษีหนุนธุรกิจไทยลุยนอก

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศโดยเป็นการสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการผลักดันการส่งออกของประเทศในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในกลุ่มยูโรโซน

 


ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศโดยเป็นการสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการผลักดันการส่งออกของประเทศในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในกลุ่มยูโรโซน

และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสในการหาตลาดใหม่ในต่างประเทศที่มีศักยภาพ ด้วยการให้หักรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่ ค่าก่อสร้างสถานที่จัดแสดง ค่าประกันภัย ค่าระวาง หรือค่าขนส่งสินค้าและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าร่วมงานออกร้าน งานนิทรรศการหรืองานแสดงสินค้าในต่างประเทศ ได้เป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายจริง  สำหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐว่าได้เข้าร่วมงานจริง

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า “มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศของกระทรวงการคลังดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการในการผลักดันการส่งออกโดยกระทรวงการคลัง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการวิเคราะห์ข้อเสนอของภาคเอกชนในการผลักดันการส่งออกและแนวทางแก้ไขปัญหากฎระเบียบและภาษีที่ไม่เหมาะสมและเป็นอุปสรรคทางการค้า”

ดร. สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “การให้หักรายจ่ายในการเข้าร่วมงานออกร้าน งานนิทรรศการหรืองานแสดงสินค้าในต่างประเทศ ได้เป็นจำนวน 2 เท่าข้างต้น เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการในการเพิ่มปริมาณสินค้าส่งออกและหาตลาดใหม่ ในต่างประเทศ และมีผลกระทบต่อรายได้รัฐบาลเพียงเล็กน้อย”
 

NEWS & TRENDS