ซิป้าเปิดตัว “Angel in the city” จุดประกายผู้ประกอบการใหม่

นายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า เปิดเผยว่า ในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าบทบาทของผู้ประกอบการตั้งต้นใหม่ หรือที่เรียกว่า Startup นั้น ได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวจาก 1-2 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะภายในปีนี้ โอเปอเรเตอร์รายใหญ่ทุกค่ายต่างหันมาให้ความสำคัญ และช่วยกันสนับสนุนด้วยวิธีที่ต่างกัน เพื่อให้เกิดความคึกคักในตลาดและเปิดโอกาสให้ startup หน้าใหม่ได้กล้าเข้ามาลองเสนอไอเดียกับกลุ่มนักลงทุนมากขึ้น ทำให้ startup ecosystem ในเมืองไทยเริ่มเป็นรูปร่างอย่างเห็นได้ชัดและครบวงจร

 


สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดตัว “Angel in the city” ซึ่งเป็นโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่นไทย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ระดับภูมิภาค  

นายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า เปิดเผยว่า  ในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าบทบาทของผู้ประกอบการตั้งต้นใหม่ หรือที่เรียกว่า Startup นั้น ได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวจาก 1-2 ปีที่ผ่านมา  โดยเฉพาะภายในปีนี้ โอเปอเรเตอร์รายใหญ่ทุกค่ายต่างหันมาให้ความสำคัญ และช่วยกันสนับสนุนด้วยวิธีที่ต่างกัน  เพื่อให้เกิดความคึกคักในตลาดและเปิดโอกาสให้ startup หน้าใหม่ได้กล้าเข้ามาลองเสนอไอเดียกับกลุ่มนักลงทุนมากขึ้น ทำให้ startup ecosystem ในเมืองไทยเริ่มเป็นรูปร่างอย่างเห็นได้ชัดและครบวงจร 

ทว่าในขณะเดียวกัน ยังมีกลุ่มผู้ประกอบการอีกมาก ที่ยังคงมองหาความช่วยเหลือและการดูแลอย่างต่อเนื่องระยะยาว รวมทั้งการสนับสนุนทางด้านเงินทุนตั้งต้น หรือ pre-seed funding เพื่อให้ผู้ประกอบการรายใหม่เหล่านั้น ได้เริ่มลงมือทดสอบไอเดีย ว่าสิ่งที่คิดสามารถทำได้จริงและมีกลุ่มเป้าหมายรองรับชัดเจน ดั้งนั้นทางซิป้า  ซึ่งเป็นองค์กรมหาชน ตระหนักถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทย และมองเห็นว่าการช่วยสนับสนุนในด้านการพัฒนาศักยภาพ การช่วยลงทุน และต่อยอดทางธุรกิจนั้นสำคัญเพียงใดกับธุรกิจตั้งต้นใหม่  จึงได้จัดทำโครงการ "Angel in the city" เพื่อเป้าหมายที่ชัดเจนคือ การที่ผู้ประกอบการก้าวไปด้วยความพร้อม และเกิดการสร้างรายได้จริงอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ด้วยการสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจทุกภาคฝ่าย 

“จุดเด่นของโครงการ "Angel in the city" นี้ คือ ซิป้า ซึ่งเป็นหน่วยงานกลาง สามารถเชื่อมต่อความร่วมมือได้กับทุกภาคฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝั่งรัฐบาล เอกชน นักลงทุน หรือแม้แต่คู่ค้า เพื่อเปิดโอกาสให้มีการสร้างความร่วมมือจริงจังในอนาคต ดังจะเห็นได้ว่า ทางซิป้าได้เสนอความร่วมมือในทุกครั้งที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดโครงการสนับสนุนเกี่ยวกับ startup และที่สำคัญอีกประการคือ ทางซิป้าจะมีการจัดอบรมบ่มเพาะในระยะยาว และประสานงานช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าสู่โครงการต่อ ๆ ไปโดยไม่ทอดทิ้ง”

วัตถุประสงค์ของโครงการฯนี้ เพื่อค้นหาผู้ประกอบการรายใหม่ด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ และแอพลิเคชั่นให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ของประเทศและสามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคและสนับสนุนผู้ประกอบการเหล่านั้นให้ครบทั้งห่วงโซ่ในการตั้งต้นธุรกิจ (Startups Ecosystem) อันประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ พันธมิตรธุรกิจ นักลงทุน ตลาด สื่อประชาสัมพันธ์ และเครือข่ายผู้ให้คำแนะนำแก่ธุรกิจ (Mentors)

ส่วนกลุ่มเป้าหมายของผู้สมัครในโครงการคือ จะเน้นบุคคลที่เพิ่งจบการศึกษา หรือหากมีงานประจำทำแต่มีแนวคิดในการทำธุรกิจอย่างชัดเจนและมีความพร้อมในการก่อตั้งธุรกิจ หรือผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ และแอพลิเคชั่นที่เพิ่งเริ่มตั้งต้นด้วยทุนของตัวเอง จะเป็นบุคคลเดี่ยว หรือรวมตัวกันเป็นทีมงานก็ตาม

ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์รายใหม่นี้ หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มคนที่ต้องการดำเนินธุรกิจด้านซอฟต์แวร์ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการบ่มเพราะกับสำนักงานฯมาก่อนหากมีการจดทะเบียนเป็นคณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัท จะต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี โดยจะต้องไม่เคยร่วมโครงการบ่มเพาะของสำนักงานฯ มาก่อน  

สำหรับเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการฯ นี้คือ 1.ผู้ประกอบการที่ผ่านการฝึกอบรมจากโครงการฯ จะสามารถสร้างรายได้ ต่อยอดธุรกิจ หรือระดมทุนเพิ่มเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขยายโอกาสทางการตลาด เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งในและต่างประเทศได้ 2.สร้างเครือข่ายกับบริษัทหรือผู้ประกอบการที่เข้าร่วม เพื่อการสนับสนุนในเชิงธุรกิจให้กันและกันในอนาคต 3.สร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ผู้สนใจ และมีความพร้อมในการตั้งต้นธุรกิจ กล้าที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจซอฟต์แวร์และแอพลิเคชั่นอย่างจริงจัง 4.ส่งเสริมการใช้งานซอฟต์แวร์ และแอพลิเคชั่น ในอุตสาหกรรมอื่นๆที่เป็นเป้าหมายของผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพ และลดต้นทุนในอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านั้น และ5.ก่อให้เกิดรายได้จากการดำเนินงานของผู้ประกอบการ เพื่อการจัดเก็บภาษีเข้าสู่รัฐ ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้นตามลำดับ

นอกจากนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันนี้ 24 มิถุนายน 2556 ได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.sipa.or.th หรืออีเมล์ ded@sipa.or.th , ธีระพัฒน์ โทร. 086-6881414 โดยมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการทั้งหมดประมาณ 2 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน –17 สิงหาคม 2556
 

NEWS & TRENDS