กรมพัฒน์ฯ จัดสัมมนาเสริมความเข้มแข็งค้าส่งค้าปลีกไทย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งดำเนินการสร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทยอย่างต่อเนื่องโดยการเสริมสร้างองค์ความรู้การบริหารจัดการธุรกิจ การปรับภาพลักษณ์ร้านค้า การสนับสนุนให้มีบริการเสริมต่างๆ อย่างครบวงจร เช่น บริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การสนับสนุนการเข้าถึง แหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำและเงื่อนไขพิเศษตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีก และความร่วมมือกับผู้ผลิตในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกรมฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนา “เสริมสร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย” ไปเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งดำเนินการสร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทยอย่างต่อเนื่องโดยการเสริมสร้างองค์ความรู้การบริหารจัดการธุรกิจ การปรับภาพลักษณ์ร้านค้า การสนับสนุนให้มีบริการเสริมต่างๆ อย่างครบวงจร เช่น บริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การสนับสนุนการเข้าถึง แหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำและเงื่อนไขพิเศษตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีก    และความร่วมมือกับผู้ผลิตในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกรมฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนา “เสริมสร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย”  ไปเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ๒๕๕๖    ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า  ได้มอบแนวทางให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำเนินการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกอย่างต่อเนื่อง และทั่วทุกภูมิภาค เพื่อพัฒนา ร้านค้าส่งค้าปลีกให้มีมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ มีความเข้มแข็ง พร้อมรับการแข่งขันในตลาด AEC

“โดยกิจกรรมในงาน นอกจากการสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย ซึ่งมีวิทยากรผู้ความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้แล้ว  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังได้จัดพิธีมอบโล่ธุรกิจค้าส่งคุณภาพประจำปี 2556 ให้กับผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งที่ผ่านการพัฒนาจากกรมฯ จำนวน 23 ราย ที่มีศักยภาพการบริหารจัดการในด้านต่างๆ อาทิ การตลาด คุณภาพการให้บริการ การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนมีการปรับภาพลักษณ์ร้านค้าให้มีความทันสมัย  ซึ่งร้านค้าเหล่านี้จะเป็นร้านค้าส่งต้นแบบที่ดีให้กับผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีกรายอื่นๆ และจะเป็น  “พี่เลี้ยง” คอยให้คำปรึกษาแนะนำ ในการปรับภาพลักษณ์ร้านค้า และพัฒนาการบริหารจัดการ   ให้ร้านค้าปลีกในเครือข่ายอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมและมีการปรับภาพลักษณ์ร้านค้าแล้ว จะได้รับสติ๊กเกอร์ “โชวห่วย โชว์สวย ทั่วไทย รวมใจช่วยสังคม” ติดร้าน เพื่อเป็นสัญลักษณ์และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคที่มาใช้บริการ นอกจากนี้ยังสามารถเข้าร่วมประกวดร้านค้าพัฒนาดีเด่น  ซึ่งร้านที่ชนะการประกวดจะได้รับส่วนลดราคาสินค้าพิเศษจากผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายอีกด้วย
 

NEWS & TRENDS