คลังชี้ "คลินิกภาษี" นวัตกรรมใหม่หนุน SMEs เติบโต

กระทรวงการคลังจัดประชุมสัมมนาชี้แจงโครงการ “คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง” แก่ผู้ประกอบการ SMEs และภาคเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการให้บริการแบบบูรณาการ ณ จุดเดียวของ 3 กรมภาษี เพื่อลดต้นทุนด้านภาษีของผู้ประกอบการ สร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจ และสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้

 

กระทรวงการคลังจัดประชุมสัมมนาชี้แจงโครงการ “คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง” แก่ผู้ประกอบการ SMEs และภาคเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการให้บริการแบบบูรณาการ ณ จุดเดียวของ 3 กรมภาษี เพื่อลดต้นทุนด้านภาษีของผู้ประกอบการ สร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจ และสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังมีนโยบายด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558 โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนการบริหารการจัดเก็บภาษีเพื่อนำไปพัฒนาประเทศ โดย “โครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง” เป็นหนึ่งในนวัตกรรมการบริการด้านภาษีที่บูรณาการการทำงานของกรมศุลกากร กรมสรรพากร และกรมสรรพสามิต ไว้ด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

“การสัมมนาในครั้งนี้เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างกัน ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ตรงกัน ผลักดันให้เกิดความร่วมมือที่ดี ภายใต้การบริการของภาครัฐด้วยรูปแบบที่เข้าถึงประชาชนและทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่ จึงนับได้ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทำให้ทุกฝ่ายสามารถร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆ กัน”

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินผลโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลังกล่าวถึง “โครงการคลินิกภาษี กระทรวงการคลัง” ว่า เป็นนวัตกรรมการให้บริการแบบบูรณาการ ณ จุดเดียวของ 3 กรมภาษี ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการข้อมูลความรู้ภาษีที่เกี่ยวข้องเป็นรายธุรกิจผ่านระบบเว็บไซต์ และระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลการเสียภาษีที่ในการประกอบธุรกิจ

“คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง เป็นนวัตกรรมการให้บริการที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว ครบถ้วนถูกต้องของ 3 กรมจัดเก็บภาษีไว้ ณ จุดเดียว โดยจะส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนในการบริหารจัดการด้านภาษีลงได้ และการกำหนดเป้าหมายการจัดทำองค์ความรู้ด้านภาษีธุรกิจ โดยมุ่งเน้นธุรกิจ SMEs ซึ่งเป็นภาคส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จะเป็นการส่งเสริมการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการไทยให้มีเข้มแข็ง และสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้”

ภายในงานสัมมนาได้มีการให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้บริการ “คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง” แก่ผู้ประกอบการ SMEs จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 20 จังหวัด พร้อมเปิดตัว “หมอภาษี” ให้บริการคำปรึกษาด้านภาษีทั้ง 3 กรม ณ จุดเดียว

“ข้อมูลที่ได้รับการจากสัมมนาในครั้งนี้จะนำไปปรับปรุงเวบไซต์คลินิกภาษีกระทรวงการคลังให้สามารถเติมเต็มความต้องการของผู้ประกอบได้ทั้งหมด โดยเฉพาะเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ควรจะได้รับ โครงสร้างสิทธิประโยชน์ทางภาษีในต่างประเทศ รวมไปถึงแหล่งเงินทุน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและเอื้อประโยชน์กับ SMEs มากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้จะเร่งดำเนินงานต่อยอดเพิ่มเติมประเภทธุรกิจให้มีหลากหลายและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น จากที่มีเพียง 55 ประเภทธุรกิจ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการ” นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวสรุป
 

NEWS & TRENDS