พาณิชย์จัดงานโชว์สินค้า OTOP ดึงค้าปลีกจับคู่ธุรกิจ

กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดงาน “มหกรรมพาณิชย์ผลิตภัณฑ์เด่นทั่วไทย ครั้งที่ 1” ขึ้นในวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2556 ณ กระทรวงพาณิชย์ โดยนำสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เด่นระดับ 3 – 5 ดาวจากทั่วประเทศมาจำหน่ายในงานดังกล่าว

 


กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดงาน  “มหกรรมพาณิชย์ผลิตภัณฑ์เด่นทั่วไทย ครั้งที่ 1” ขึ้นในวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม  2556 ณ กระทรวงพาณิชย์ โดยนำสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เด่นระดับ 3 – 5 ดาวจากทั่วประเทศมาจำหน่ายในงานดังกล่าว

ซึ่งประกอบด้วยสินค้าประเภท อาหาร เครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย       ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งได้นำสินค้าธงฟ้าประเภทเครื่องอุปโภค บริโภคมาจำหน่ายในราคาประหยัด นอกจากนี้ยังได้จัดสินค้าราคาพิเศษ ได้แก่ ไข่ไก่ น้ำตาลทราย และน้ำมันพืช          มาจำหน่ายในงานเพื่อช่วยลดค่าครองชีพของประชาชน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนเป็นภารกิจที่สำคัญของกระทรวงพาณิชย์ ในการผลักดันนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลเพื่อสร้างรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจน และเสริมสร้างความเข้มแข็งในระดับฐานรากของประเทศ โดยรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาของท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการดูแลราคาสินค้า ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชน โดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ OTOP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาช่องทางการตลาด ยกระดับการส่งออก สร้างความสมดุลของเศรษฐกิจการค้าทั้งในระดับประเทศและการค้าระหว่างประเทศ

นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ได้จัดให้มีกิจกรรมการเจรจาธุรกิจ โดยเชิญผู้ค้าปลีก ได้แก่ เซ็นทรัล          ฟู๊ดแลนด์ เดอะมอลล์ ตั้งฮั่วเส็ง โรบินสัน เทสโก้ โลตัส บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สยามแม็คโคร และซีพี ตลอดจน    ผู้ค้าปลีกรายอื่น ๆ มาพบผู้ผลิตสินค้า OTOP โดยตรง  ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท

นางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ มีแผนการจัดงานมหกรรมพาณิชย์ผลิตภัณฑ์เด่นทั่วไทย อีกจำนวน 3 ครั้ง ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยจะจัดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดอุบลราชธานี และที่กระทรวงพาณิชย์ อีกครั้งหนึ่งเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ในช่วงเดือนสิงหาคม 2556 นี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ให้เจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

NEWS & TRENDS