รัฐร่วมเอกชนเปิดศูนย์ข้อมูล AEC หนุน SMEs โกอินเตอร์

นางพิรมล เจริญเผ่า อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้หารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา ที่ปรึกษากฎหมายและบัญชี และสถาบันวิจัย ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของศูนย์บริการการค้าการลงทุนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC Trade and Investment Service Center เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ของไทยในการใช้ประโยชน์จากการเป็นประชา คมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558

 

นางพิรมล เจริญเผ่า อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้หารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา ที่ปรึกษากฎหมายและบัญชี และสถาบันวิจัย ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของศูนย์บริการการค้าการลงทุนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC Trade and Investment Service Center เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ของไทยในการใช้ประโยชน์จากการเป็นประชา คมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558

ศูนย์ดังกล่าวจะเข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนให้ SMEs สามารถเข้าถึงข้อมูลและได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการค้า การลงทุน ได้ง่ายและสะดวก ต้นทุนต่ำ ณ จุดเดียว เพื่อสร้างศักยภาพผู้ประ กอบการไทยให้สามารถแข่งขันทางการค้าได้ทั้งในและต่างประ เทศ

"ขณะนี้ผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศต่างเร่งแสวงหาลู่ทางในการขยายธุรกิจทั้งในประเทศไทยและอาเซียน ขณะที่หน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลด้านการค้า การลงทุน ณ จุดเดียวยังมีอยู่จำกัด กรมจึงมีแนวคิดในการพัฒนายกระดับศูนย์บริการข้อมูล AEC ของกรม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ ในการเป็นแหล่งข้อมูลและการให้คำปรึกษาที่ครอบคลุมทุกมิติในการดำเนินธุรกิจ" นางพิรมลกล่าว

นอกจากนี้กรมกำหนดจัด งาน Post AEC : อนาคตเศรษฐ กิจไทยภายใต้การค้าเสรีหลังปี 2558 ระหว่างวันที่ 24 ก.ค.-1 ส.ค.2556 นี้ เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการและนักลงทุน.

NEWS & TRENDS