ปริญญาตรีแชมป์เตะฝุ่นยอดว่างงานนับแสน

รายงานข่าวจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยรายงานภาวะการว่างงานของประชากรว่า ในเดือนพ.ค.2556 มีผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมที่จะทำงาน 39.49 ล้านคน เป็นผู้มีงานทำ 38.85 ล้านคน และผู้ว่างงาน 303,000 คน หรือคิดเป็นอัตราว่างงาน 0.8% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนผู้ว่างงานลดลง 56,000 คน แบ่งตามประเภทงานที่ทำพบว่า มีผู้ว่างงานในภาคการบริการและการค้า 61,000 คน ภาคการผลิต 48,000 คน และภาคเกษตรกรรม 23,000 คน

 


รายงานข่าวจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยรายงานภาวะการว่างงานของประชากรว่า ในเดือนพ.ค.2556 มีผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมที่จะทำงาน 39.49 ล้านคน เป็นผู้มีงานทำ 38.85 ล้านคน และผู้ว่างงาน 303,000 คน หรือคิดเป็นอัตราว่างงาน 0.8% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนผู้ว่างงานลดลง 56,000 คน แบ่งตามประเภทงานที่ทำพบว่า มีผู้ว่างงานในภาคการบริการและการค้า 61,000 คน ภาคการผลิต 48,000 คน และภาคเกษตรกรรม 23,000 คน

ส่วนระดับการศึกษาที่มีผู้ว่างงานมากสุดเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนคือ ผู้ที่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 123,000 คน ลดลง 29,000 คน รองลงมาเป็นมัธยมศึกษาตอนปลาย 58,000 คน เพิ่มขึ้น 9,000 คน ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 57,000 คน ลดลง 27,000 คน และระดับประถมศึกษา 43,000 คน ลดลง 5,000 คน และผู้ที่ไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษา 22,000 คน ลดลง 4,000 คน ทั้งนี้ภาคกลางและภาคใต้มีอัตราการว่างงานสูงสุด 0.9% รองลงมาเป็นกรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.7%
 

NEWS & TRENDS