ISMED เผย 6 ทิศทางอนาคตที่ SMEs ต้องรับมือ

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ได้หาแนวทางพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่ง ISMED เป็นหน่วยงานหลักในการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในด้านต่างๆ ทำการศึกษาวิจัย โดยผลการวิจัยล่าสุดเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยและแนวโน้มที่มีผลต่อทิศทางการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ โดยได้จัดทำข้อมูล SME Foresight Monitoring (SFM) เบื้องต้นของไทย ศึกษารวบรวมผลกระทบแนวโน้มสำคัญในโลกธุรกิจปัจจุบัน โดยใช้บริบทของสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม มีทั้งสิ้น 6 ด้าน” ปลัดวิฑูรย์ กล่าว

 


นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า  สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ได้หาแนวทางพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่ง ISMED เป็นหน่วยงานหลักในการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในด้านต่างๆ ทำการศึกษาวิจัย โดยผลการวิจัยล่าสุดเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยและแนวโน้มที่มีผลต่อทิศทางการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ โดยได้จัดทำข้อมูล SME Foresight Monitoring (SFM) เบื้องต้นของไทย ศึกษารวบรวมผลกระทบแนวโน้มสำคัญในโลกธุรกิจปัจจุบัน โดยใช้บริบทของสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม มีทั้งสิ้น 6 ด้าน”  ปลัดวิฑูรย์ กล่าว

สำหรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ที่ SMEs ควรเตรียมความพร้อมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย

Maga trend 1 : Urbanization แนวโน้มการขยายตัวของเมืองใหญ่ ไปสู่หัวเมืองต่างๆ ที่คาดว่าในปี 2563 จะมีประชากรอาศัยในเมืองใหญ่ถึง 29 ล้านคน ส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายของคน การค้า การผลิต 

และอาชีพ ตามมาด้วยอาชีพและธุรกิจใหม่ที่จะสร้างรายได้ต่อหัวประชากรเพิ่มขึ้น และอาจกระทบต่อ SMEs ท้องถิ่นดั้งเดิม

Maga trend 2 : Digital Lifestyle แนวโน้มการใช้ชีวิตที่อยู่บน Mobile Device และการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนท์ ทั้งธุรกิจบันเทิง ช้อปปิ้ง บริการการเงิน การศึกษา ที่อยู่ในระบบ Ecosystem 

และพบว่าจะเติบโตมากขึ้นใน 10 ปีข้างหน้า โดยเป็นอีกกลไกหลัก ในการผลักดันมูลค่า GDP ของประเทศ

Maga trend 3 : Hi-Speed&Coverage Logistics แนวโน้มของระบบขนส่งที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำลง และเชื่อมโยงกับ Mobile Ecosystem ทำให้ไทยสามารถขยายเครือข่ายการขนส่งไปสู่

กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC)  โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (GMS)   โครงการความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการ

และเศรษฐกิจ(BIMSTEC)  และ สหภาพยุโรป (EU)  โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าภาคการเกษตรแปรรูปจะมีต้นทุนที่ต่ำลง โดยไทยมีต้นทุนที่ 14-17% มาเลเซีย น้อยกว่า 12% สิงคโปร์ น้อยกว่า 8%

Maga trend 4 : Aging Society แนวโน้มทางด้านประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี  โดยในปี 2568 จะมีประชากรกลุ่มนี้ถึง 20% ของประชากรทั้งหมด ซึ่งมีทั้งความเสี่ยงและโอกาศทางธุรกิจใหม่ๆ ที่

จะตามมา

Maga trend 5 : Greening Economy แนวโน้มกระแสโลกสีเขียวที่เรียกร้องให้ผลิตภัณฑ์ และบริการมีส่วนรับผิดชอบรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการจะมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวทั้งห่วงโซ่อุป

ทาน

Maga trend 6 : She_ conomy (Woman Power) แนวโน้มกลุ่มสตรี ที่มีบทบาททางด้านสังคม การเมือง และต่อเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในโลกของการทำงานเพิ่มขึ้น

NEWS & TRENDS