ไทยเตรียมถกอาเซียนแก้ปมกีดกันการค้าก่อนเปิด AEC

นางจิตนา ชัยยวรรณาการ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ในการประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนในช่วงปลายปีนี้ จะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาการกีดกันทางการค้าที่กำลังเพิ่มขึ้นในหลายประเทศมาหารือ เพื่อลดอุปสรรคและนำไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) อย่างสมบูรณ์ภายในปี 58 ซึ่งจะทำให้การค้าและการลงทุนมีความสะดวกสบายตามเป้าหมาย

 


นางจิตนา ชัยยวรรณาการ  รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  เปิดเผยว่า ในการประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนในช่วงปลายปีนี้ จะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาการกีดกันทางการค้าที่กำลังเพิ่มขึ้นในหลายประเทศมาหารือ เพื่อลดอุปสรรคและนำไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) อย่างสมบูรณ์ภายในปี 58  ซึ่งจะทำให้การค้าและการลงทุนมีความสะดวกสบายตามเป้าหมาย

สำหรับประเทศที่มีการนำมาตรการกีดกันทางการค้ามาใช้  เช่น อินโดนีเซีย ห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรในบางท่าเรือที่สำคัญๆทำให้การส่งออกไปตลาดนี้มีปัญหาขึ้นมาทันที เพราะต้องอ้อมไปส่งสินค้าที่ท่าเรืออื่นที่ไกลออกไป  รวมถึงการออกกฎให้ตัดจุกหอมแดงก่อนส่งออก ซึ่งถ้าทำตามจะทำให้สินค้าเน่าเสียง่าย  รวมถึงฟิลิปปินส์อ้างโรคไข้หวัดนกไม่ให้ไทยส่งออกไก่สด ขณะที่ประเทศไทยยังมีประเด็นที่ประเทศลาวและกัมพูชาต้องการให้เปิดนำเข้า ข้าวโพดและมันสำปะหลัง 

นอกจากนี้ ที่ประชุมจะประเมินความสำเร็จแต่ละประเทศ ต้องดำเนินการตามที่อาเซียนได้กำหนดไว้ โดยสิ่งที่ไทยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 58 ได้แก่ การเปิดเสรีการค้าบริการ ซึ่งจะครอบคลุมบริการ 128 สาขา โดยสาระสำคัญคือ การเพิ่มสัดส่วนผู้ถือหุ้นของนักลงทุนสัญชาติอาเซียนเป็น 70%

การยกเลิกมาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษีซึ่งเป็นอุปสรรคทางการค้าในอาเซียน เบื้องต้นกำหนดว่าต้องหาแนวทางการลดและเลิกมาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษีซึ่งเป็นอุปสรรคทางการค้าสำคัญในขณะนี้, การจัดตั้งคลังข้อมูลการค้าอาเซียน, การจัดทำข้อตกลงการยอมรับร่วมรายสาขาของอาเซียน  เช่น อาหารแปรรูป เครื่องมือแพทย์ ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอาง ส่วนบริภัณฑ์ใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์  และ  ดำเนินการปรับแก้กฎหมาย กฎระเบียบภายในให้สอดคล้องกับข้อผูกดันที่มีไว้กับอาเซียน เป็นต้น

NEWS & TRENDS