LH Bank จับมือ LH Fund จัดงานเสวนาพิเศษ “ทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 57”

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (LH Fund) จัดงานเสวนาพิเศษเรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2557” เพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจที่สำคัญในปี 2557 และสามารถเตรียมความพร้อมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

 

 
 
LH Bank จับมือ LH Fund จัดงานเสวนาพิเศษ “ทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 57”
 
 
       ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (LH Fund) จัดงานเสวนาพิเศษเรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2557” เพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจที่สำคัญในปี 2557 และสามารถเตรียมความพร้อมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น  
 
       ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายอนันต์  อัศวโภคิน ประธานกรรมการ,นายรัตน์ พานิชพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร และนางศศิธร พงศธร (ฉัตรศิริวิชัยกุล) กรรมการผู้จัดการ และได้รับเกียรติจากกูรูด้านเศรษฐกิจที่มาร่วมมอบองค์ความรู้ให้กับผู้ร่วมงานเสวนาในครั้งนี้ ได้แก่ ดร.สมชัย  สัจจพงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง, ดร.ไพรินทร์  ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ณ โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท เทอร์มินอล 21 เมื่อเร็วๆนี้
 
 

NEWS & TRENDS