สสว.ชี้แจงแนวทางการส่งเสริม SMEs ปี 58

สสว. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริม SMEs ปี 2558 โดยมุ่ง 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ สนับสนุนปัจจัยแวดล้อม เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมให้เติบโตอย่างสมดุลตามศักยภาพของพื้นที่ และเสริมศักยภาพ SMEs ให้เชื่อมต่างประเทศ โดยมุ่งหวังให้งานนี้เป็นเข็มทิศให้หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ร่วมบูรณาการความร่วมมือส่งเสริม SMEs ของประเทศ

 
สสว. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริม SMEs ปี 2558 โดยมุ่ง 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ สนับสนุนปัจจัยแวดล้อม เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมให้เติบโตอย่างสมดุลตามศักยภาพของพื้นที่ และเสริมศักยภาพ SMEs ให้เชื่อมต่างประเทศ โดยมุ่งหวังให้งานนี้เป็นเข็มทิศให้หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ร่วมบูรณาการความร่วมมือส่งเสริม SMEs ของประเทศ


นายชัยพร ชยานุรักษ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)เปิดเผยว่า สสว. ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางและการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2558 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การเอกชน ได้ร่วมจัดทำข้อเสนอโครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประจำปี 2558 เพื่อให้เกิดความร่วมมือเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการขับเคลื่อน SMEs ของประเทศ

“สสว. ได้มีการทบทวนแนวทางของการส่งเสริม SMEs ภายใต้แผนปฎิบัติการฯ ในช่วงระยะเวลาครึ่งหลังของแผน เพื่อพัฒนาแนวทางและกระบวนการดำเนินงานให้ยืดหยุ่น สอดรับไปกับทิศทางการบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ โดยแนวทางการส่งเสริม SMEs ในปี 2558 จะมุ่ง 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ การสนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริม SMEs ไทยให้เติบโตอย่างสมดุลตามศักยภาพของพื้นที่ และเสริมสร้างศักยภาพของ SMEs ไทย ให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ”  
สำหรับประเด็นที่มุ่งเน้นในการส่งเสริม SMEs ประจำปี 2558 จะมุ่งให้ความสำคัญดังนี้ 

การสนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ จะเป็นการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจให้เอื้อต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งโดยการเสริมสร้างระบบและเตรียมความพร้อมให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น สร้างและพัฒนาผู้ให้บริการ SMEs ให้มีศักยภาพและเพียงพอต่อการให้บริการ และสนับสนุนให้ SMEs สามารถบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก

เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ไทย ประกอบด้วย การผลักดันให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถปรับตัวเป็น Modern SMEs ด้วยการสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต-บริหารจัดการ รวมทั้งเสริมสร้างทักษะในการประกอบธุรกิจของ SMEs ส่งเสริมให้มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ยกระดับฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับ

ความต้องการเทียบเท่ามาตรฐานสากลรองรับแรงงานเสรี สนับสนุนการประยุกต์ใช้หรือต่อยอด R&D หรือ IP สู่เชิงพาณิชย์ สนับสนุนให้สร้างและพัฒนา SMEs กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กลุ่มพลังงานทดแทน และ Green SMEs และสนับสนุนการรวมตัวและสร้างเครือข่าย SMEs 

ส่งเสริม SMEs ไทยให้เติบโตอย่างสมดุลตามศักยภาพของพื้นที่ โดยการส่งเสริม SMEs ที่มีศักยภาพทั้งภาคการผลิต ภาคการค้า และภาคบริการ ในระดับพื้นที่ ให้มีโอกาสเติบโตและขยายธุรกิจ โดยใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพื้นที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และ เสริมสร้างศักยภาพ SMEs ไทย ในการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยการส่งเสริมให้ SMEs ใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้าการลงทุน สนับสนุนให้ SMEs มีความพร้อมในการเริ่มต้นดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ และสนับสนุนการค้าและการลงทุนในต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ 

อย่างไรก็ดี การประชุมครั้งนี้มีส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การเอกชน เข้าร่วมกว่า 50 หน่วยงาน เชื่อมั่นว่าจะมีส่วนช่วยให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันพัฒนาและริเริ่มโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SMEs และเป็นการเตรียมความพร้อม เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจไทยที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 นี้ ซึ่งผลที่ได้รับจากการประชุมในครั้งนี้ จะนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs และจัดทำคำของบประมาณประจำปี 2558 ต่อไป  
 

NEWS & TRENDS