กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดตัวบริการใหม่ e - certificate

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนายอลงกรณ์ พลบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเปิดงาน “การให้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางธนาคาร (e – certificate)” โดยมี นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลผ่านธนาคาร และเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายให้กับผู้ใช้บริการ

 

 

          นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์  นาครทรรพ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และนายอลงกรณ์  พลบุตร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์   ให้เกียรติเปิดงาน “การให้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางธนาคาร (e – certificate)” โดยมี นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  นายยรรยง  พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์   นายบรรยงค์  ลิ้มประยูรวงศ์  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า   และคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์  ให้การต้อนรับ  ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์  เพื่อยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลผ่านธนาคาร  และเพิ่มความสะดวก  รวดเร็ว  ประหยัดเวลา  และค่าใช้จ่ายให้กับผู้ใช้บริการ 

 

NEWS & TRENDS