อพท.รุกพัฒนาฝีมืออุตฯสิ่งทอในพื้นที่พิเศษ

พ.อ.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า อพท.ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาฝีมือและพัฒนาสินค้าให้กับชุมชนในพื้นที่พิเศษ โดย อพท. จะเป็นหน่วยงานช่วยประสานหาผู้ที่มีความรู้ความชำนาญมาให้องค์ความรู้แก่ชุมชนในพื้นที่พิเศษ

 

พ.อ.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า อพท.ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาฝีมือและพัฒนาสินค้าให้กับชุมชนในพื้นที่พิเศษ โดย อพท. จะเป็นหน่วยงานช่วยประสานหาผู้ที่มีความรู้ความชำนาญมาให้องค์ความรู้แก่ชุมชนในพื้นที่พิเศษ

โดยความร่วมมือครั้งนี้ จะร่วมกันดำเนินการใน 4 เรื่องสำคัญ ประกอบด้วย 1.ศึกษาวิจัยศิลปะผ้าพื้นเมืองเพื่ออนุรักษ์ และใช้เป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาสินค้าและแนวทางการสื่อสาร, 2.พัฒนาคุณภาพผ้าและกระบวนการทอผ้าให้กับกลุ่มผู้ประกอบการสิ่งทอพื้นบ้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตควบคู่ไปกับคุณภาพ นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม,3.พัฒนารูปแบบการผลิตสินค้าเชิงวัฒนธรรม ผ่านกระบวนการออกแบบที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตสมัยใหม่ ให้เกิดความหลากหลาย และ 4.สนับสนุนประชาสัมพันธ์โครงการ สร้างการยอมรับและมีส่วนร่วมในวงกว้างของประชาชนและองค์กรท้องถิ่น เพื่อขยายเรื่องราวให้กว้างขวางและยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงครั้งนี้เป็นโครงการความร่วมมือระยะเวลา 1 ปี นำร่องในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านเป็นแห่งแรก เพราะน่านมีความโดดเด่นเรื่องผ้าทออยู่แล้ว อพท.จึงหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตชุมชนในพื้นที่พิเศษ

“ทั้ง 6 พื้นที่พิเศษของ อพท.มีวิถีชีวิตที่มีอัตลักษณ์เป็นของตัวเอง โดยเฉพาะในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน สิ่งหนึ่งที่อยู่ในวิถีชีวิตของชุมชนเมืองเก่าน่าน คือ การทอผ้าไว้ใช้งาน ปัจจุบันศิลปะและวิชาความรู้ในการทอผ้าได้กลายเป็นอาชีพให้กับคนในชุมชน จากที่เคยทอผ้าเพื่อใช้เอง ก็กลายเป็นทอผ้าเพื่อนำไปขายเป็นรายได้ให้แก่ครอบครัว แต่สิ่งที่ อพท.และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จะร่วมมือกันครั้งนี้ เพื่อเติมเต็มให้ผ้าทอมีมูลค่าต่อชิ้นเพิ่มขึ้นได้” พ.อ.นาฬิกอติภัค กล่าว

ที่มา : แนวหน้า

NEWS & TRENDS