อบรมเทคนิคการตลาดเชิงรุกเพื่อสร้างยอดขายและทำกำไรหลัง AEC

โดยอาจารย์ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด จากภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นทำให้นักการตลาดและผู้ประกอบการประสบปัญหาการนำสินค้าเข้าสู่ตลาด รวมไปถึงการไม่ทราบว่าจะสร้างสรรค์สินค้าใหม่ๆให้เป็นที่ยอมรับของตลาดได้อย่างไร โซฟิคอนประเทศไทยจึงได้จัดหลักสูตรอบรม “เทคนิคการตลาดเชิงรุกเพื่อสร้างยอดขายและกำไรหลังเปิด AEC” หลักสูตรดังกล่าวจะช่วยพัฒนาให้ผู้เข้าอบรมทราบเทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่โดนใจตลาด ส่งผลให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจ

หัวข้อเทคนิคการตลาดเชิงรุกเพื่อสร้างยอดขายและทำกำไรหลังเปิด AEC
วิทยากร อาจารย์ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์
ผู้ที่เปี่ยมประสบการณ์ในเชิงธุรกิจอาจารย์ทำงานคลุกคลีอยู่ในแวดวงธุรกิจ การขายและการตลาดมานานกว่า 17 ปี อีกทั้งได้เคยเป็นที่ปรึกษาทางการตลาดและทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการหลากหลายธุรกิจเช่น ร้านค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อ ธุรกิจสิ่งทอ ปิโตรเลียม อาหาร และสถาบันการฝึกอบรม อาจารย์เป็นผู้ที่มีความชำนาญในเรื่องการวางแผนและการวิเคราะห์งานขาย, การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายและตัวแทนการจำหน่าย, การเจรจาต่อรอง และการวางแผนการตลาด
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโททางด้านการตลาด (MSIMC: Master of Science in Integrated Marketing Communications) Loyola University U.S.A
ปริญญาตรีทางการตลาด ( Business Administration: Marketing) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ประสบการณ์ทำงาน
 
ปัจจุบัน   : ที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยายในหลักสูตร CRM การขาย การตลาด การให้การบริการ ศิลปะการโน้มน้าวใจและจูงใจ และการเจรจาต่อรอง ทั้งธุรกิจค้าปลีกแลธุรกิจภาคอุตสาหกรรมต่างๆ
                 : อาจารย์พิเศษภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: อาจารย์พิเศษภาควิชาการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ 
   ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
: อาจารย์พิเศษภาควิชาการบริหารงานขาย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลงานวิชาการ
                : หนังสือคุณก็เป็นสุดยอดนักขายได้
                : พิชิตยอดขายขั้นเทพ
 
 
 
อดีต        : ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
                : ผู้จัดการเขต บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
            : ผู้จัดการบัตรเครดิตเติมน้ำมัน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
                : ผู้ดูแลการจัดส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศสิงค์โปร์ และฮ่องกง
              บริษัทเอ็กซอนโมบิล ประเทศไทย จำกัด
: ที่ปรึกษาทางด้านงานขาย และการตลาดให้แก่ หลายองค์กรธุรกิจ เช่น ร้านค้าปลีกสะดวกซื้อ ปิโตรเลียม ร้านอาหาร การฝึกอบรม  และธุรกิจสิ่งทอ
 
 จากภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นทำให้นักการตลาดและผู้ประกอบการประสบปัญหาการนำสินค้าเข้าสู่ตลาด รวมไปถึงการไม่ทราบว่าจะสร้างสรรค์สินค้าใหม่ๆให้เป็นที่ยอมรับของตลาดได้อย่างไร โซฟิคอนประเทศไทยจึงได้จัดหลักสูตรอบรม “เทคนิคการตลาดเชิงรุกเพื่อสร้างยอดขายและกำไรหลังเปิด AEC
หลักสูตรดังกล่าวจะช่วยพัฒนาให้ผู้เข้าอบรมทราบเทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่โดนใจตลาด ส่งผลให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจ
หัวข้อ
การเจาะตลาดและสร้างโอกาสทางการขายให้กับสินค้าและบริการ
การสร้างความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ “ค้นหาสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังจากการซื้อสินค้าและบริการ”
เทคนิคการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและการหาโอกาสทางการตลาด
องค์ประกอบของสินค้าที่ต้องพิจารณาเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับตัวสินค้า
เทคนิคการทำให้สินค้าติดตลาดง่ายขึ้น
 
วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555 เวลา 13.00-16.00 น.
โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
ติดต่อสำรองที่นั่งได้แล้วที่ program@soficonthailand.com หรือที่หมายเลข 0889748454
ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท
 
 


 

NEWS & TRENDS