ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ...โรงงานสีเขียวและธุรกิจสีเขียว

หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ...โรงงานสีเขียวและธุรกิจสีเขียว หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานโรงงานสีเขียว (Green Factory) ณ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนฯ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และ สโตร์ปลอดคาร์บอนแห่งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย ณ เทสโก้ โลตัส อ.บางพระ จ.ชลบุรี ในวันที่ 23 สิงหาคม 2555 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความสำคัญและสร้างความเข้าใจที่มากขึ้นเกี่ยวกับโรงงานสีเขียว หรือการทำธุรกิจสีเขียว ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นในระยะยาว ทั้งทางด้านต้นทุน การขยายตลาด และการเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ รวมถึงการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ การมีส่วนช่วยดูแลสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม การศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทำให้สมาชิกทราบว่าการสร้างโรงงานสีเขียว หรือการทำธุรกิจสีเขียว สามารถเริ่มต้นได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนที่สูง และเข้าใจถึงกระบวนการสร้างโรงงานสีเขียว หรือธุรกิจสีเขียว ตั้งแต่เริ่มต้นจนสร้างเป็นวัฒนธร

หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ...โรงงานสีเขียวและธุรกิจสีเขียว 

หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานโรงงานสีเขียว (Green Factory) ณ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนฯ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และ สโตร์ปลอดคาร์บอนแห่งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย ณ เทสโก้ โลตัส อ.บางพระ จ.ชลบุรี ในวันที่ 23 สิงหาคม 2555 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความสำคัญและสร้างความเข้าใจที่มากขึ้นเกี่ยวกับโรงงานสีเขียว หรือการทำธุรกิจสีเขียว ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นในระยะยาว ทั้งทางด้านต้นทุน การขยายตลาด และการเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ รวมถึงการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์  การมีส่วนช่วยดูแลสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทำให้สมาชิกทราบว่าการสร้างโรงงานสีเขียว หรือการทำธุรกิจสีเขียว สามารถเริ่มต้นได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนที่สูง และเข้าใจถึงกระบวนการสร้างโรงงานสีเขียว หรือธุรกิจสีเขียว ตั้งแต่เริ่มต้นจนสร้างเป็นวัฒนธรรมขององค์กร และขยายผลไปสู่คู่ค้าและชุมชน ดังนั้น เพื่อการส่งเสริมความเข้าใจและประยุกต์องค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน Green Factory จึงกำหนดศึกษาดูงาน Green Farm ณ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง ในวันที่ 18 ตุลาคม 2555 

สำหรับกิจกรรมส่งเสริมโรงงานสีเขียว หรือธุรกิจสีเขียว สามารถติดตามกิจกรรมใหม่ๆ ของหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ได้ที่ www.ftimatching.com และ www.facebook.com/BusinessMatchingOpenHouseNetwork
 

NEWS & TRENDS