เปิดหลักสูตร FTI Business Administration : FIBA รุ่น 1

ส.อ.ท. จับมือ ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เปิดหลักสูตร FTI Business Administration : FIBA รุ่น 1 สร้างนักธุรกิจมืออาชีพยุคใหม่ สู่เวทีการค้าเสรี ทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและเวทีโลก

วันที่ 19 กันยายน 2555 ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ  

     สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดพิธีลงนามในบันทึกตกลงความร่วมมือและแถลงข่าวการก่อตั้ง “โครงการพัฒนาผู้บริหาร FTI Business Administration : FIBA” ขึ้นในวันพุธที่ 19 กันยายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ส.อ.ท. 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมี นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามและแถลงข่าว    

    ทั้งนี้ความร่วมมือการจัดทำ “โครงการพัฒนาผู้บริหาร FTI Business Administration : FIBA” ทั้ง 2 องค์กรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการไทย ให้มีความสามารถในการแข่งขัน สู่ยุคการค้าเสรี ทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและเวทีโลก ซึ่งการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะผู้บริหารองค์กรและเจ้าของกิจการ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเติบโตที่ยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรมไทย ซึ่งผู้บริหารองค์กร และเจ้าของกิจการ จำเป็นต้องปรับกระบวนทัศน์ในการคิด และปรับกระบวนยุทธ์การดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงและสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น กล้าเปลี่ยนแปลง กล้าเผชิญหน้ากับการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งมีความผันผวนและแรงเสียดทานจากการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ  

    “โครงการพัฒนาผู้บริหาร F.T.I. Business Administration” หรือเรียกสั้นๆ ว่า “FIBA” จัดตั้งขึ้นเพื่อความร่วมมือทางวิชาการ และส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหารที่อยู่ในเครือข่ายของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เพียงพอต่อความต้องการของธุรกิจ อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนธุรกิจให้เท่าทันการแข่งขันไร้พรมแดนในสภาวะการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  

     จุดเด่นของโครงการ คือ เป็นการฝึกอบรมและพัฒนาที่เน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experience-Based Approach) ของนักบริหารผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดขององค์กรในภาครัฐและเอกชน และการลงมือปฏิบัติ (Practical Approach Learning) ด้วยวิธีประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รวมทั้งการมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากรกับผู้ร่วมอบรม และระหว่างผู้ร่วมอบรมด้วยกัน ตลอดรวมถึงการส่งเสริมการสร้าง Business Networking ที่เข้มแข็งขึ้น 

     ทั้งนี้ หลักสูตร FIBA ใช้เวลาในการอบรมทั้งสิ้น 174 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อ Leadership Essentials, Analytical Foundations, Core Business Foundations (Marketing, Finance and Accounting, Operations and Administration), MINI Research for Entrepreneurs, Best Practices in Entrepreneurs, Preliminary Business Consulting, Business Consulting One-to-One, Presentation, Survey and Site Visit. โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการ คือ ผู้เข้าอบรมระดับผู้บริหาร ทายาทธุรกิจ และสมาชิกเครือข่ายสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรร่วมระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

      FIBA รุ่นที่ 1 จะเปิดอบรมทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 -16.00 น. ในระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 - 25 พฤษภาคม 2556 โดยวันเปิด และปิดการอบรม กำหนดจัดที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ ส่วนสถานที่อบรมจัดที่ โรงแรม วินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20 คลองเตย กรุงเทพฯ

     สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 02-345-1120, 02-345-1180, 08-1836-9920 E-mail: bmatchingfti@gmail.com, conc@tbs.tu.ac.th และติดตามความเคลื่อนไหวของ FIBA ได้ที่ www.facebook.com/FTI-Business-Academy-FIBA

NEWS & TRENDS