4 ภูมิกสิกรไทย แถลงทิศทางธุรกิจธนาคารปี 55

สี่ภูมิกสิกรไทย แถลงทิศทางธุรกิจธนาคารปี 55 มุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community (AEC) และจับหัวใจลูกค้าต่างจังหวัด (ซ้ายไปขวา) นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้ประสานงานภูมิด้านทรัพยากร นายปรีดี ดาวฉาย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้ประสานงานภูมิด้านบริหารความเสี่ยง นายธีรนันท์ ศรีหงส์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้ประสานงานภูมิด้านโครงสร้างพื้นฐาน นายกฤษฎา ล่ำซำ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้ประสานงานภูมิด้านธุรกิจ ณ ธนาคารกสิกรไทย อาคารพหลโยธิน เมื่อเร็วๆ นี้

 

 
 
 
 
 
สี่ภูมิกสิกรไทย แถลงทิศทางธุรกิจธนาคารปี 55 มุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community (AEC) และจับหัวใจลูกค้าต่างจังหวัด สมเกียรติ ศิริชาติไชย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้ประสานงานภูมิด้านทรัพยากร ปรีดี ดาวฉาย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้ประสานงานภูมิด้านบริหารความเสี่ยง ธีรนันท์ ศรีหงส์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส   ผู้ประสานงานภูมิด้านโครงสร้างพื้นฐาน กฤษฎา ล่ำซำ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้ประสานงานภูมิด้านธุรกิจ ณ ธนาคารกสิกรไทย อาคารพหลโยธิน เมื่อเร็วๆ นี้
 
 

NEWS & TRENDS