สัมมนา “จับตาวิกฤตเศรษฐกิจโลก สร้างภูมิคุ้มกันธุรกิจไทย”

สัมมนา “จับตาวิกฤตเศรษฐกิจโลก สร้างภูมิคุ้มกันธุรกิจไทย”

 

 

       พิกุล  ทักษิณวราจาร  รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เป็นประธานเปิดงานสัมมนา  “จับตาวิกฤตเศรษฐกิจโลก  สร้างภูมิคุ้มกันธุรกิจไทย”  ณ  ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ชั้น 6  เพื่อกระตุ้นให้ภาคธุรกิจไทยเกิดความตื่นตัวในการเตรียมความพร้อมรับมือและเฝ้าระวังกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เศรษฐกิจโลกอย่างรอบคอบ

 

 

NEWS & TRENDS