สสว. เจ้าภาพจัด APEC SME มุ่งดัน SME สยายปีก

กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สสว. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะทำงานเอเปคด้าน SMEs ครั้งที่ 33 มุ่งให้เป็นเวทีที่จะผลักดันการเสริมเขี้ยวเล็บของ SMEs เป็นแพ็คเก็จใหญ่ ทั้งในด้านการลดอุปสรรคขัดขวางการส่งออกของ SMEs

       กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สสว. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะทำงานเอเปคด้าน SMEs ครั้งที่ 33 มุ่งให้เป็นเวทีที่จะผลักดันการเสริมเขี้ยวเล็บของ SMEs เป็นแพ็คเก็จใหญ่ ทั้งในด้านการลดอุปสรรคขัดขวางการส่งออกของ SMEs ไปจนถึงการขับเคลื่อนให้ผลิตภัณฑ์กลุ่มโอท็อปยกระดับขึ้นยึดพื้นที่ในตลาดโลก และการระดมสร้างความตื่นตัวต่อเทคโนโลยี Cloud Computing เพื่อลดต้นทุนพร้อมขยายศักยภาพเชิงธุรกิจ พร้อมเสนอขออนุมัติ 4 โครงการความร่วมมือ เพื่อเสริมศักยภาพของ SMEs ในการขยายธุรกิจระหว่างกัน 

      นายสุภาพ คลี่ขจาย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC SME Working Group ครั้งที่ 33 รวมถึงการจัดเวิร์กช็อปข้างเคียงกับการประชุมหลักในระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2554 เพื่อเป็นเวทีในการประสานความร่วมมือด้าน SMEs ของประเทศในกลุ่มสมาชิก ทั้งนี้การที่กลุ่มเอเปคขอให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกเช่นนี้ สะท้อนความมั่นใจของสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจกลุ่มเอเปค ต่อศักยภาพของไทยในการบริหารจัดการการประชุมระดับโลก

      ในการนี้ ไทยจะใช้เวทีนี้ยืนยันถึงพลังการเติบโตทางเศรษฐกิจของ SMEs ไทย เพราะแม้ต้องประสบกับมหาอุทกภัยร้ายแรงในช่วงที่ผ่านมา แต่ SMEs ส่วนใหญ่ยังมีศักยภาพที่เข้มแข็ง และมีแนวโน้มการเติบโตโดยมีตัวช่วยสำคัญไม่ว่าจะเป็นอุปสงค์ภายในประเทศ เช่น แนวโน้มการจับจ่ายและการลงทุนเพื่อการฟื้นฟูในภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน ภาคท่องเที่ยวที่มีศักยภาพการฟื้นตัวสูง รวมถึงนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล

      ขณะที่เศรษฐกิจโลกก็มีแนวโน้มจะฟื้นตัว  ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจของ SMEs ในปี 2555 มีแนวโน้มเติบโตอยู่ระหว่างร้อยละ 3.8-4.2 สะท้อนให้เห็นว่า SMEs ไทยยังคงเป็นรากฐานและกลไกสำคัญของระเบบเศรษฐกิจประเทศ

      ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรมชี้ด้วยว่า ในการประชุม APEC SME Working Group  ครั้งนี้ ประเด็นที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ คือ แนวทางลดอุปสรรคด้านการส่งออกสำหรับ SMEs ซึ่งคาดว่าจะมีการนำเสนออย่างหลากหลาย อาทิ ปัญหาการขาดศักยภาพที่จะขยายธุรกิจในต่างประเทศและเล็งเห็นโอกาสทางการตลาดในตลาดโลก แนวทางแก้ปัญหาการขาดช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุน

      นอกจากนั้น ยังจะมีการเสนอแนะมาตรการเพื่อช่วยลดต้นทุนด้านการขนส่ง รวมถึงมาตรการส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปิดกว้างและโปร่งใส

NEWS & TRENDS