คลังใจดีให้ธุรกิจหักค่าเสื่อมได้ 125%

คลังใจดีให้ธุรกิจหักค่าเสื่อมได้ 125%

       นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยครั้งรุนแรงในช่วงที่ผ่านมา

       ทั้งนี้ มาตรการที่จะนำออกมาเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจ คือ การให้ธุรกิจสามารถนำค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่มาหักค่าเสื่อมราคาได้เพิ่มถึง 125% จากเดิมที่ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถนำรายจ่ายดังกล่าวมาหักค่าเสื่อมได้ 100% เพื่อเป็นการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับความเดือดร้อนได้กว้างขวางขึ้น

       อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นอาจจะให้ผู้ประกอบการนำรายจ่ายจากการซื้อเครื่องจักรใหม่มาทยอยหักค่าเสื่อมราคาได้ปีละ 40% จนกว่าจะครบ 125% เป็นต้นโดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาดูรายละเอียดต่างๆ ประมาณ 1-2 สัปดาห์ ก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยเร็วที่สุด

       สำหรับมาตรการให้นำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เฟอร์นิเจอร์ที่เสียหายจากภัยน้ำท่วม มาหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1 แสนบาท และค่าใช้จ่ายจากการซ่อมรถยนต์ที่เสียหายจากภัยน้ำท่วม มาหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 3 หมื่นบาทนั้น ขณะนี้กำลังจัดทำรายละเอียด คาดว่าจะสามารถเสนอที่ประชุม ครม.เพื่อพิจารณาเห็นชอบได้ประมาณสัปดาห์หน้า ขอให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมและต้องซ่อมแซมบ้าน เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ รวมถึงรถยนต์ ให้เก็บใบเสร็จที่จ่ายเงินกับผู้รับเหมาไว้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเงินได้

       ส่วนกรณีที่ทำกับผู้รับเหมาอิสระที่ไม่มีหลักฐานการจ่ายเงิน ก็คงต้องมีการดำเนินการบางอย่างเอาไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐาน ขณะเดียวกัน จะเสนอ ครม.ให้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการกู้ซื้อบ้านหลักแรก อัตราดอกเบี้ย 0% ระยะเวลา 2 ปี ให้รวมถึงการกู้เพื่อซ่อมแซมบ้านได้ด้วย ตามข้อเสนอของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) หลังจากพบว่าวงเงินสินเชื่อโครงการดังกล่าวยังมีเหลืออยู่ค่อนข้างมาก ส่วนเรื่องการใช้วงเงินสินเชื่อผ่อนปรน หรือซอฟต์โลน ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) นั้น ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกับทาง ธปท. ซึ่งไม่จำเป็นต้องเร่งรีบทำในขณะนี้

ที่มา : บ้านเมือง

NEWS & TRENDS