ครม.อนุมัติตั้งกองทุนจัดการน้ำ3.5แสนล.

มติ ครม.ผ่านหลักการตั้งกองทุนบริหารจัดการน้ำระยะยาว 3.5 แสนล้านบาท -กองทุนประกันภัย 50,000 ล้าน

       มติ ครม.ผ่านหลักการตั้งกองทุนบริหารจัดการน้ำระยะยาว 3.5 แสนล้านบาท -กองทุนประกันภัย 50,000 ล้าน

       นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการในการจัดตั้งกองทุนเพื่อนำมาใช้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการในระยะยาว วงเงิน 3.5 แสนล้านบาท โดยมีบางโครงการที่สามารถดำเนินการได้ทันที

       นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบในหลักการในการจัดตั้งกองทุนเพื่อการประกันภัยในวงเงิน 50,000 ล้านบาท โดยรัฐบาลเห็นว่าควรมีการจัดตั้งกองทุนนี้ขึ้น เพื่อจัดระบบประกันภัยให้สามารถดูแลตัวเองได้ โดยเฉพาะช่วงเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ เนื่องจากยังมีความกังวลของบางบริษัทที่ไม่ได้ทำประกันภัยต่อในต่างประเทศไว้

       นายกิตติรัตน์ กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมครม.ยังอนุมัติแผนแม่บทในการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ ครอบคลุมใน 8 ด้าน เช่น ด้านการขยายพื้นที่ปลูกป่าเพื่อสร้างสมดุลเชิงนิเวศ, การสร้างระบบการจัดเก็บน้ำ เช่น การสร้างเขื่อน หรือแก้มลิง, การจัดการด้านผังเมือง และการเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุภัยพิบัติที่อาจจะรุนแรงมากขึ้นในอนาคต

       อย่างไรก็ดี คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ(กยอ.) ได้มอบหมายให้นายปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโลโลยี ไปประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศที่จะทำให้รับทราบถึงข้อมูลในแต่พื้นที่ได้อย่างละเอียด ซึ่งในจุดนี้จะมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น(ไจก้า)

       ขณะเดียวกัน ครม.ยังได้มอบหมายให้นายธีระ วงษ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ ไปสำรวจโครงการด้านการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยว่าจำเป็นต้องมีการซ่อมและสร้างให้กลับมาเหมือนเดิมในพื้นที่ใดบ้าง รวมถึงให้หลักการในการจัดตั้งหน่วยงานที่จะบริหารจัดการน้ำแบบรวมศูนย์กลางเข้าไว้ด้วยกัน

ที่มา : โพสต์ทูเดย์

NEWS & TRENDS