คลังยันเงินเดือน1.5หมื่นจ่ายทันม.ค.

คลังยันเงินเดือน1.5หมื่นจ่ายทันม.ค.

     นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) ของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปเมื่อคลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค.2555 แล้ว ขอให้ส่วนราชการต่างๆ เร่งดำเนินการออก คำสั่งเพื่อปรับเงินพ.ช.ค. เท่ากับผลต่างของเงินเดือนหรือค่าจ้างหลังจากที่ได้ปรับเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างประจำปีเรียบร้อยแล้ว โดยข้าราชการปริญญาตรีจะได้รับ 15,000 บาท ส่วนลูกจ้างรายวัน ทหารเกณฑ์รับที่ 9,000 บาท และขอเบิกมายังกรมบัญชีกลางได้ตลอดเวลาภายในม.ค.2555

     ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะเปิดรอบการจ่ายเงินให้เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากปกติการจ่ายตรงเงินเดือนจะมีรอบของการจ่ายนำเข้าข้อมูลในระบบเพื่อขอเบิกไว้ในแต่ละเดือน โดยเดือนม.ค.นี้กำหนดไว้วันที่ 12 แต่กรณีนี้เป็นกรณีพิเศษสำหรับส่วนราชการที่ออกคำสั่งและขอเบิกมาทันภายในเดือนม.ค. เพื่อเป็นของขวัญสำหรับบุคลากรภาครัฐได้รับเงินเพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปี

     "ขณะนี้ได้เตรียมการเพื่อสนับสนุนให้ส่วนราชการสามารถดำเนินการได้ทัน โดยเชิญส่วนราชการต่างๆ มาประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการต่างๆ และศึกษาระเบียบไว้ล่วงหน้า เพื่อทำความเข้าใจ รับฟังปัญหาต่างๆ และให้คำแนะนำ ในวันที่ 18-19 ม.ค.2555 ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการมีความเข้าใจและเตรียมดำเนินการไว้ล่วงหน้าได้อย่างถูกต้อง" นายรังสรรค์กล่าว

ที่มา : ข่าวสด

NEWS & TRENDS