ต่างชาติเข้มการค้าแนะดูแลส่งออก

“พาณิชย์” เตือนผู้ส่งออกเฝ้าระวังปัญหาการค้าระหว่างประเทศ หลังประเทศคู่ค้าผุดมาตรการคุมทางการค้ามากขึ้น เผยสหรัฐชูนโยบาย Buy American ด้านอียูเข้มนำเข้าอาหารและของเล่นเด็ก เผยในอาเซียนอินโดนีเซียเข้มสุด

     “พาณิชย์” เตือนผู้ส่งออกเฝ้าระวังปัญหาการค้าระหว่างประเทศ หลังประเทศคู่ค้าผุดมาตรการคุมทางการค้ามากขึ้น เผยสหรัฐชูนโยบาย Buy American ด้านอียูเข้มนำเข้าอาหารและของเล่นเด็ก เผยในอาเซียนอินโดนีเซียเข้มสุด   


    นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในปี 2555 หลายประเทศยังคงประสบกับปัญหาด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะสหรัฐ และสหภาพยุโรป ที่ยังมีปัญหา
วิกฤติหนี้สาธารณะ ซึ่งจนถึงปัจจุบันสถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้น ส่งผลให้ยังคงมีการนำมาตรการทางการค้าใหม่ๆ ออกมาใช้อย่างต่อเนื่อง  ขณะที่กลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจใหม่อย่าง BRIC ซึ่งประกอบด้วยบราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน ก็มีแนวโน้มกำหนดนโยบายมุ่งปกป้องตลาดภายใน ด้วยการกำหนดมาตรการจำกัดทางการค้ารูปแบบต่างๆ ออกมา 


    ทั้งนี้ มาตรการทางการค้าที่น่าจับตาของสหรัฐ คือการออกกฎหมาย American Economic Recovery and Reinvestment Act ส่งผลให้มีการนำนโยบาย Buy American มาใช้มาก
ขึ้น ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอาคาร ตลอดจนการก่อสร้างสาธารณะต้องใช้วัสดุภายในประเทศทั้งหมด อีกทั้งการจัดซื้อสิ่งทอของหน่วยงาน Department of Homeland Security เช่น เสื้อผ้า เต็นท์ ผ้าฝ้าย ผ้าใยธรรมชาติ ต้องเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศเท่านั้น 


    ส่วนสหภาพยุโรปมีการเข้มงวดการตรวจสอบความปลอดภัยอาหารนำเข้าและของเล่นเด็ก ด้วยการออกระเบียบกำกับการขนถ่ายสินค้าที่นำเข้าเพื่อส่งกลับออกไป ซึ่งครอบคลุม
สินค้าอาหารที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์ อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากพืชที่มีความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรค และผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิตอาหารสัตว์ เช่น ฝรั่งเศส ห้ามใช้สาร BPA (Biphenol A) ในวัสดุสัมผัสอาหารทุกประเภท เนื่องจากเป็นสารอันตรายต่อระบบประสาท  และเดนมาร์ก เก็บภาษีนำเข้าสินค้าอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวมากกว่าร้อยละ 2.3 


    สำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียนั้น จีน มีการใช้นโยบาย Buy Chinese และมีความเข้มงวดมากขึ้น ขณะที่ญี่ปุ่นมีการออกมาตรการ Food Action Nippon มุ่งส่งเสริมสินค้าเกษตร
ภายในประเทศ พร้อมเพิ่มความเข้มงวดในเรื่องความปลอดภัยอาหารนำเข้า อินเดียนำระบบใบอนุญาตนำเข้าสำหรับสินค้าอ่อนไหวมาใช้บังคับ กำหนดมาตรฐานใหม่ผลิตภัณฑ์เหล็ก และออกระเบียบการตรวจสอบรับรองคุณภาพยาง เช่นเดียวกับเกาหลีที่กำหนดให้สินค้ายางต้องผ่านกระบวนการ Conformity Assessment เป็นต้น 


    "ประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีแนวโน้มการใช้มาตรการทางการค้าในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะอินโดนีเซีย นำระบบใบอนุญาตนำเข้าและตรวจสอบก่อนขนส่งมาใช้กับ
สินค้ากว่า 500 ชนิด เช่น เสื้อผ้า สิ่งทอ เครื่องจักร อิเล็กทรอนิกส์ ของเล่น รองเท้า อาหาร และเครื่องดื่ม รวมทั้งผลิตภัณฑ์เหล็กและโลหะกว่า 200 ประเภท การบังคับให้ติดฉลาก Bahasa Indonesia สำหรับสินค้านำเข้าประเภทแบตเตอรี่ เตาแก๊ส หมวกกันน็อก ลูกสูบเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซ LPG เครื่องปั๊มน้ำ และกระเบื้องปูพื้น" นายสุรศักดิ์กล่าว.

ที่มา : ไทยโพสต์

NEWS & TRENDS