ม.ค.ต่างด้าวลงทุนไทยกว่า 200 ล้าน

เดือน ม.ค. 55 อนุญาตต่างด้าวลงทุนในไทย 29 ราย เม็ดเงินลงทุนเกือบ 200 ล้านบาท จ้างงานไทย 279 คน

        เดือน ม.ค. 55  อนุญาตต่างด้าวลงทุนในไทย 29 ราย เม็ดเงินลงทุนเกือบ 200 ล้านบาท  จ้างงานไทย 279 คน

นายอิทธิพล ช้างหลำ  รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 
กราคม 2555 คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยจำนวน 29 ราย  มีเงินทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 192 ล้านบาท  และมีการจ้างงานคนไทยจำนวน 279 คน  ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวได้แก่

                  1. ธุรกิจบริการ จำนวน 20 ราย (คิดเป็นร้อยละ 69 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 146 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นบริการให้แก่บริษัทในเครือ /ในกลุ่มเกี่ยวกับการให้เช่าที่ดิน /พื้นที่อาคารสำนักงาน ให้กู้ยืมเงิน บริการทางบัญชี และรับจ้างผลิตสินค้า เป็นต้น รองลงมาเป็นบริการจัดหา ติดตั้ง ตรวจสอบ และทดสอบอุปกรณ์โทรคมนาคม ประเทศที่เข้ามาลงทุนได้แก่ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ออสเตรเลีย เบลเยี่ยม และฝรั่งเศส
 
                   2.    ธุรกิจสำนักงานผู้แทน จำนวน 5 ราย (คิดเป็นร้อยละ 18  ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 15 ล้านบาท  ทั้งหมดเป็นการรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจการค้า การลงทุน การตลาด ตลอดจนความต้องการใช้สินค้าและบริการต่างๆ ในประเทศไทยให้สำนักงานใหญ่ทราบ  ประเทศที่เข้ามาลงทุนคือ ญี่ปุ่น
 
                   3.    ธุรกิจค้าปลีก/ค้าส่ง จำนวน 3 ราย (คิดเป็นร้อยละ 10 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 22 ล้านบาท ได้แก่ การค้าปลีกแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกและชิ้นส่วนพลาสติกที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ค้าปลีกชิ้นส่วนและส่วนประกอบของเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และการค้าส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของรถยนต์ ประเทศที่เข้ามาลงทุนได้แก่ ญี่ปุ่นและสิงคโปร์
 
                   4.    คู่สัญญากับภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 1 ราย (คิดเป็นร้อยละ 3 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 9 ล้านบาท ได้แก่ การก่อสร้างถังเก็บน้ำใสที่สถานีสูบน้ำเพชรเกษมและราษฏร์บูรณะ ให้แก่การประปานครหลวง  ประเทศที่เข้ามาลงทุนคือ มาเลเซีย
 
                   ทั้งนี้  ในเดือนมกราคม 2555  ธุรกิจต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2554 ร้อยละ 61 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนปรากฎว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้นร้อยละ 61 เช่นเดียวกัน
 

 

NEWS & TRENDS