น้ำท่วมพ่นพิษเช็คเด้งกระฉูด2.5หมื่นล้าน

แบงก์ชาติเผยไตรมาส 4 ปี54เช็คเด้งกว่า 1.97 แสนฉบับ คิดเป็นเม็ดเงิน2.55 หมื่นล้านบาท เหตุวิกฤตน้ำท่วมทำให้ผู้ประกอบการขาดสภาพคล่อง

        แบงก์ชาติเผยไตรมาส 4 ปี54เช็คเด้งกว่า 1.97 แสนฉบับ คิดเป็นเม็ดเงิน2.55 หมื่นล้านบาท เหตุวิกฤตน้ำท่วมทำให้ผู้ประกอบการขาดสภาพคล่อง 

ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)รายงานปริมาณเช็คเรียกเก็บทั้งระบบผ่านศูนย์เคลียร์ริ่งเช็ค 3 ส่วน ในสิ้นไตรมาส 4 ปี 2554 พบว่ามีเช็คเรียกเก็บทั้งระบบ 16.36 ล้านฉบับ ลดลง 2.64 ล้านฉบับ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าที่ 19 ล้านฉบับ แบ่งเป็นเช็คในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลที่เรียกเก็บผ่านศูนย์หักบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ 11.31 ล้านฉบับ เช็คในเขตภูมิภาคที่เรียกเก็บผ่านสำนักหักบัญชีจังหวัด 


3.52 ล้านฉบับ และเช็คข้ามเขตสำนักหักบัญชี ที่ผ่านระบบงานของธปท. 1.52 ล้านฉบับ โดยเช็คทั้งระบบมีมูลค่าทั้งสิ้น 7.99 ล้านล้านบาท ลดลง 1.35 ล้านล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าที่มีมูลค่า 9.34 ล้านล้านบาท 

ทั้งนี้ในเช็คเรียกเก็บทั้งระบบมีเช็คคืนไม่มีเงินหรือเช็คเด้ง 1.97 แสนฉบับ เพิ่มจากไตรมาสก่อน 8,049 ฉบับ มีมูลค่าเช็คเด้ง 2.55 หมื่นล้านบาท เพิ่มจากไตรมาสก่อน 3,720 ล้านบาท แบ่งเป็น เช็คเด้งผ่าน
 
1.การเรียกเก็บเงินตามเช็คในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลที่เรียกเก็บผ่านศูนย์หักบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ 1.29 แสนฉบับ คิดเป็นสัดส่วนเช็คเด้งต่อเช็คเรียกเก็บรวม 1.1% มีมูลค่า 1.9 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 0.3% ของสัดส่วนเช็คเรียกเก็บรวม 
 
2.การเรียกเก็บเงินตามเช็คในเขตภูมิภาคที่เรียกเก็บผ่านสำนักหักบัญชีจังหวัด 2.95 หมื่นฉบับ คิดเป็น 0.8%ของสัดส่วนเช็คเรียกเก็บรวมมีมูลค่า 3,830 ล้านบาท คิดเป็น 0.4% ของเช็คเรียกเก็บรวม
 
3.การเรียกเก็บเงินตามเช็คข้ามเขตสำนักหักบัญชี ที่ผ่านระบบงานของธปท. 3.82 หมื่นฉบับ คิดเป็น 2.5% ของเช็คเรียกเก็บรวมมีมูลค่า 2,650 ล้านบาทคิดเป็น 2.6% ของเช็คเรียกเก็บรวม 

สาเหตุที่เช็คเด้งเพิ่มขึ้นน่าจะเป็นผลมาจากภาคธุรกิจและผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้ำท่วมในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2554 ทำให้มีปัญหาในการชำระเงิน สะท้อนจากเช็คเด้งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่เรียกเก็บผ่านศูนย์หักบัญชีอิเล็กทรอนิกส์มีเช็คเด้งเพิ่มจาก 1.50 หมื่นล้านบาทในไตรมาส 3 เพิ่มเป็น 1.9 หมื่นล้านบาทในไตรมาส 4 และเช็คในเขตภูมิภาคที่เรียกเก็บผ่านสำนักหักบัญชีจังหวัดมีเช็คเด้งเพิ่มจาก 3,660 ล้านบาท ในไตรมาส 3 เพิ่มเป็น 3,830 ล้านบาท ขณะที่เช็คเช็คข้ามเขตสำนักหักบัญชี ที่ผ่านระบบงานของธปท.เช็คเด้งลดลง จาก 3,060 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ลดเหลือ 2,650 ล้านบาท  

ที่มา : แนวหน้า

NEWS & TRENDS