เปิดเว็บไซต์ Thaifruits หนุนผลไม้ไทยไปจีน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สร้างโอกาสหนุนผู้ส่งออกผลไม้ไทย ส่ง สนง.ที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงปักกิ่ง พัฒนาเว็บไซต์ Thaifruits-online.com ส่งเสริมการค้าผลไม้ไทยในจีน

      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สร้างโอกาสหนุนผู้ส่งออกผลไม้ไทย ส่ง สนง.ที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงปักกิ่ง พัฒนาเว็บไซต์ Thaifruits-online.com   ส่งเสริมการค้าผลไม้ไทยในจีน

  สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงปักกิ่งเปิดตัวโครงการพัฒนาเว็บไซต์  “www.thaifruits-online.com” รูปแบบ 3 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ เพิ่มช่องทางเข้าถึงข้อมูลผลไม้ไทย           

รับกระแสผลไม้ไทยตีตลาดจีนสูงขึ้นต่อเนื่อง หวังช่วยผู้ประกอบการและผู้นำเข้าขยายตลาดผลไม้ไทยมากขึ้น พร้อมสร้างโอกาสธุรกิจเจาะตลาดประชากรจีนกว่า 1.3 พันล้านคน 

        สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรประจำกรุงปักกิ่งร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต        ณ กรุงปักกิ่ง สถานกงสุลใหญ่ในจีนและสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศในจีน เปิดตัวโครงการพัฒนาเว็บไซต์ส่งเสริมการค้าผลไม้ไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้ชื่อเว็บไซต์ “www.thaifruits-online.com” โดยจัดทำเป็น ๓ ภาษา คือ ไทย จีน อังกฤษ  

จุดประสงค์เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้ไทยในรูปแบบการค้าที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและผู้ค้า/ผู้นำเข้าผลไม้ไทยในจีน เช่น ชนิดผลไม้ การเลือก การบริโภค ฤดูกาล คุณค่าทางโภชนาการ เป็นต้น อันเป็นการเพิ่มอุปสงค์และขยายตลาดผลไม้ไทยในจีน ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจการส่งออกผลไม้ไทยในตลาดจีน โดยให้ข้อมูลด้านการส่งออกแก่เกษตรกรและผู้ส่งออกผลไม้ไทยไปจีน เช่น ขั้นตอน/กฎ ระเบียบ ข้อกำหนดในการส่งออก เส้นทางและต้นทุน การขนส่ง รายชื่อผู้ส่งออกของไทย รายชื่อผู้นำเข้าของจีน และราคาผลไม้ไทยในตลาดจีน เป็นต้น 
อีกทั้งช่วยส่งเสริมการติดต่อค้าขายโดยตรงระหว่างเกษตรกร/สถาบันเกษตรไทยและผู้ประกอบการค้า/นำเข้าผลไม้ไทยในจีน ผ่านเว็บไซต์ที่มีศูนย์กลางช่วยเหลือในการแปลภาษาไทย จีน อังกฤษ  อันเป็นการขยายช่องทางการสร้างธุรกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจการส่งออกผลไม้ไทยในระยะยาว

นอกเหนือจากการจัดทำเว็บไซต์และพัฒนาฐานข้อมูลผลไม้ไทยแล้ว  ยังมีแผนการจัดทำเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ การจัดตั้ง Call Center ที่กรุงเทพฯ กรุงปักกิ่ง และนครกวางโจว การจัดงานเปิดตัวประชาสัมพันธ์เว็บ และการจัด Mini Exhibition ในงานแสดงสินค้าในเมืองมณฑลต่างๆของจีนอีกด้วย

ทั้งนี้ ปีพ.ศ. 2554  ตั้งแต่เดือนมกราคม – ตุลาคม ประเทศไทยส่งออกสินค้าไปสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนมูลค่ารวม 707,477 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีพ.ศ. 2553 ทั้งปีร้อยละ 27 มีสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นสินค้าหลักในการส่งออกคิดเป็นมูลค่า 192,706 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ทั้งปีร้อยละ 41 สินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญ  โดยเฉพาะผลไม้ไทยปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคชาวจีน เนื่องจากสามารถส่งออกไปจีนได้ถึง 23 ชนิด   เพะราราคาของผลไม้ไทยสามารถแข่งขันกับผลไม้ชาติอื่นได้ เนื่องจากไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้าอาเซียน– จีน  และไทย – จีน (FTA)  
 

NEWS & TRENDS