ติวเข้มSMEไทยสร้างโอกาสลงทุนตปท.

ติวเข้มSMEไทยสร้างโอกาสลงทุน ตปท.รับAEC

             นางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผย ภายในงานอบรมหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในการไปลงทุนต่างประเทศ” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2555 ว่า การส่งเสริมนักธุรกิจไทย ให้ออกไปขยายธุรกิจการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้นักธุรกิจไทย ได้มีโอกาสหาแหล่งวัตถุดิบในการผลิตสำหรับนำกลับมาใช้ในประเทศ รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้สินค้าไทยได้กระจายเข้าถึงไปยังผู้บริโภคชาวต่างชาติได้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับทิศทางการค้าการลงทุน ที่จะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558  

        ทั้งนี้ ที่ผ่านมา นักลงทุนไทยยังขาดความพร้อม และความกล้าที่จะออกไปลงทุนในต่างประเทศ เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ จะเป็นกลุ่มกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี จึงทำให้มองแค่การเติบโตอยู่ในประเทศ หรือเป็นผู้รับจ้างผลิตเท่านั้น 


        อย่างไรก็ตาม ในภาวะที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง โดยเฉพาะภายหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  การมองถึงโอกาสย้ายฐานการผลิตในอุตสหากรรมที่ไทย เริ่มเสียเปรียบด้านต้นทุนการผลิต และการขนส่งเป็นสิ่งที่นักธุรกิจควรให้ความสำคัญ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้ จะได้รับข้อมูล ความรู้ วิธีการ เทคนิคและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ ได้อย่างละเอียดและครอบคลุมในทุกด้าน ซึ่งสามารถใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการขยายโอกาสทางธุรกิจไปในต่างประเทศได้ในอนาคต 

ที่มา --- ไอเอ็นเอ็น

NEWS & TRENDS